Τίτλοι του Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου

Αριθμ. 105225/Δ2 – ΦΕΚ B 2181 – 14.07.2016

Καθορισμός του τύπου των τίτλων του Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τον τύπο των τίτλων σπουδών των Καλλιτεχνικών Γενικών Λυκείων σύμφωνα με τα συνημμένα υποδείγματα που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της Απόφασης αυτής:
1. Απολυτήριο Γενικού Λυκείου. (Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις).
2. Αποδεικτικό Απόλυσης Γενικού Λυκείου. (Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις).
3. Αποδεικτικό Σπουδών Γ’ τάξης Γενικού Λυκείου (Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις).
4. Αποδεικτικό Σπουδών Β ́ τάξης Γενικού Λυκείου. (Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις).
5. Αποδεικτικό Σπουδών Α ́ τάξης Γενικού Λυκείου. (Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις).
6. Πιστοποιητικό Σπουδών Γενικού Λυκείου. (Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις).