Τράπεζες. Ασφάλεια των πληρωμών μέσω διαδικτύου

Ασφάλεια των πληρωμών μέσω διαδικτύου

Αριθμ. πράξης 59/18.1.2016 – ΦΕΚ B 267 – 11.02.2016
Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (EAT) σχετικά με την ασφάλεια των πληρωμών μέσω διαδικτύου (EBA/GL/2014/12)

Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται στις ακόλουθες πράξεις πληρωμών που διενεργούνται μέσω διαδικτύου ανεξαρτήτως της συσκευής πρόσβασης που χρησιμοποιείται:
α) εκτέλεση πράξεων πληρωμών με κάρτα στο διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών με άυλη κάρτα, καθώς και καταχώριση των στοιχείων για πληρωμή με κάρτα για χρήση σε «λύσεις πορτοφολιού»,
β) εκτέλεση μεταφορών πίστωσης στο διαδίκτυο,
γ) έκδοση και τροποποίηση ηλεκτρονικών εξουσιοδοτήσεων άμεσης χρέωσης,
δ) μεταφορές ηλεκτρονικού χρήματος μεταξύ δύο λογαριασμών ηλεκτρονικού χρήματος μέσω του διαδικτύου.

Διευκρινίζεται ότι στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας δεν εμπίπτουν οι ακόλουθες υπηρεσίες:
α) άλλες διαδικτυακές υπηρεσίες −πέραν των αναφερόμενων στην ανωτέρω παράγραφο 2− που τυχόν παρέχει ένας ΠΥΠ μέσω του διαδικτυακού του τόπου πληρωμών (π.χ. ηλεκτρονικές χρηματιστηριακές υπηρεσίες, ηλεκτρονικές συμβάσεις),
β) οι πράξεις πληρωμών η εντολή για την εκτέλεση των οποίων δίνεται μέσω ταχυδρομείου, τηλεφώνου, φωνητικού μηνύματος ή με χρήση τεχνολογίας που βασίζεται σε υπηρεσία σύντομων γραπτών μηνυμάτων (SMS),
γ) οι πράξεις πληρωμών μέσω κινητής συσκευής, με εξαίρεση τις πράξεις πληρωμών που διενεργούνται μέσω προγράμματος περιήγησης,
δ) οι μεταφορές πίστωσης στις περιπτώσεις όπου τρίτο πρόσωπο αποκτά πρόσβαση στον λογαριασμό πληρωμών του πελάτη,
ε) οι πράξεις πληρωμών που πραγματοποιούνται από επιχείρηση μέσω δικτύων ειδικού σκοπού,
στ) οι πράξεις πληρωμών με κάρτα με τη χρήση ανώνυμων και μη επαναφορτιζόμενων φυσικών ή άυλων προπληρωμένων καρτών εφόσον ο εκδότης και ο κάτοχος της κάρτας δεν είναι συμβαλλόμενα−μέρη σύμβασης−πλαισίου, και 
ζ) η εκκαθάριση και ο διακανονισμός πράξεων πληρωμής.