Υπολογισμός τελών μεταγραφής συμβολαιογραφικής πράξης από το υποθηκοφυλακείο

Πως πρέπει να γίνεται ο υπολογισμός τελών μεταγραφής συμβολαιογραφικής πράξης από το υποθηκοφυλακείο. Ποιος προσδιορισμός της αξίας του ακινήτου πρέπει να λαμβάνεται ως βάση για τον υπολογισμό.

Πολίτης προσέφυγε στον Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας να διαµεσολαβήσει για τον τρόπο υπολογισµού των τελών μεταγραφής συμβολαιογραφικής πράξης από το υποθηκοφυλακείο Αθηνών.

Ο ενδιαφερόµενος πολίτης κατέθεσε προς μεταγραφή συμβόλαιο, από τη σύνταξη του οποίου είχε παρέλθει έτος, µε συνέπεια να απαιτείται η επανεκτίµηση του µεταβιβαζόµενου ακινήτου και η σύνταξη φύλλου προσδιορισµού της αξίας από την αρµόδια ∆ΟΥ, η οποία όρισε νέα αντικειµενική αξία.

Ο Συνήγορος διαπίστωσε ότι το υποθηκοφυλακείο Αθηνών προσδιόρισε τα δικαιώµατα µεταγραφής, λαµβάνοντας υπόψη την αξία που ανέφερε το συµβόλαιο και όχι τη νέα αντικειµενική, η οποία µε βάση τον αναδροµικό προσδιορισµό νέων µειωµένων αξιών ήταν χαµηλότερη.

Σε έγγραφη απάντησή του προς τον πολίτη και µε αναφορά στο πλέγµα των διατάξεων που διέπουν τον προσδιορισµό των τελών µεταγραφής, το υποθηκοφυλακείο κατέληγε ότι ο υπολογισµός των δικαιωµάτων έγινε νοµίµως, µε βάση τη µεγαλύτερη αξία.

Ο Συνήγορος του Πολίτη απευθύνθηκε εγγράφως προς το υποθηκοφυλακείο Αθηνών, υποστηρίζοντας το σύννοµο του αιτήµατος του πολίτη και θεωρώντας την ερµηνευτική προσέγγιση της υπηρεσίας εσφαλµένη.

Συγκεκριµένα η Ανεξάρτητη Αρχή τόνισε ότι η ταύτιση των εννοιών «δηλούµενη» και «αντικειµενική» αξία δεν υφίσταται εν προκειµένω, εποµένως ο υπολογισµός των τελών θα όφειλε να ακολουθήσει το νεώτερο φύλλο υπολογισµού της ∆ΟΥ που εκδόθηκε µε τις νέες ισχύουσες αντικειµενικές αξίες.

Μετά την παρέµβαση του Συνηγόρου του Πολίτη, το υποθηκοφυλακείο Αθηνών προέβη σε επανεξέταση του θέµατος, αποδέχθηκε τη θέση της Ανεξάρτητης Αρχής και ικανοποίησε το αίτηµα του πολίτη, µε συνέπεια την επιστροφή ενός σηµαντικού ποσού.