Προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας

Προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι ενός (21) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ημαθίας, που εδρεύει στη Βέροια του Νομού Ημαθίας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα, και διάρκεια σύμβασης.14 ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ- ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ.
6 ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ- ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ.
1 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας, Ρήγα Φεραίου 16-18, Τ.Κ. 591 32 Βέροια, υπόψη κ. Αποστολίδου Βασιλικής (τηλ. επικοινωνίας: 23310 29737 – 22145 – 72138).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας (Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας), στον Αρχαιολογικό Χώρο και Μουσείο Βασιλικών Τάφων Αιγών και στο Πολυκεντρικό Μουσείο Αιγών, καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Βέροιας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και ειδικευμένων εργατών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την ημερομηνία πρόσληψης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης μέχρι το τέλος του έργου1 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ ΠΕ.
2 ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΥΕ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΕΦ.Α. Ημαθίας, Ρήγα Φεραίου 16-18, ΤΚ 59132 Βέροια, απευθύνοντάς την υπόψη κ. Αποστολίδου Βασιλικής (τηλ. επικοινωνίας: 2331029737 – 2331022145),

εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 9-2-2018 ως 15-2- 2018).

Πρόσληψη 1 ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ

Πρόσληψη 1 ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την ημερομηνία πρόσληψης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης μέχρι το τέλος του έργου.Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΕΦ.Α. Ημαθίας, Ρήγα Φεραίου 16-18, ΤΚ 59132 Βέροια, απευθύνοντάς την υπόψη κ. Νικολάου Παγιούλα (τηλ. επικοινωνίας: 2331029737 – 2331022145),

εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ και του ΥΠ.ΠΟ.Α. και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 16-01-2018 ως 22-01-2018).

Πρόσληψη οκτώ (8) ατόμων

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ημαθίας, που εδρεύει στη Βέροια του Νομού Ημαθίας και Σελίδα 3 από 64 συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης ειδικότητα, και διάρκεια σύμβασης.

3 ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ.
4 ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ.
1 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας, Ρήγα Φεραίου 16-18, Τ.Κ. 591 32 Βέροια, υπόψη κ. Νικολάου Παγιούλα (τηλ. επικοινωνίας: 23310 29737 – 22145 – 72138).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της Υπηρεσίας μας, στους χώρους των καταστημάτων όπου προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Βέροιας στον οποίο εδρεύουν οι αναφερόμενες Υπηρεσίες μας και προκηρύσσονται οι θέσεις, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Πρόσληψη (3) ατόμων

Πρόσληψη, θέσεων επιστημονικού προσωπικού και ειδικευμένων εργατών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την ημερομηνία πρόσληψης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης μέχρι το τέλος του έργου.

1 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ ΠΕ.
2 ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΥΕ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΕΦ.Α. Ημαθίας, Ρήγα Φεραίου 16-18, ΤΚ 59132 Βέροια, απευθύνοντάς την υπόψη κ. Νικολάου Παγιούλα (τηλ. επικοινωνίας: 2331029737 – 2331022145), 

εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (https://et.diavgeia.gov.gr/) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (https://www.culture.gr/el/information/SitePages/personnel.aspx) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 18-2-2017 ως 22-12-2017).

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών

4 ΠΕ Αρχαιολόγοι. 

1 ΠΕ Μηχανικοί Ειδικότητας Αρχιτεκτόνων με εξειδίκευση σε αρχαιολογικά έργα.

3 ΠΕ Μηχανικοί Ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών με εξειδίκευση σε αρχαιολογικά έργα.

1 ΠΕ Μηχανικοί Ειδικότητας Τοπογράφων με εξειδίκευση σε αρχαιολογικά έργα.

1 ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού με εξειδίκευση στην διοικητική και οικονομική διαχείριση έργων πολιτισμού χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε. ή από άλλους πόρους.

2 ΤΕ Μηχανικοί με εξειδίκευση στη σχεδίαση αρχαιολογικών ευρημάτων.

2 ΤΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (ομάδα Α-Ψηφιδωτά).

2 ΤΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (ομάδα Β-Τοιχογραφίες).

2 ΔΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με ειδίκευση στα ψηφιδωτά.

3 ΔΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με ειδίκευση στα κονιάματα.

6 ΔΕ Μαρμαροτεχνίτες.

8 ΔΕ Εργατοτεχνίτες με ειδίκευση σε έργα αναστήλωσης αρχαίων μνημείων, κλασικών – ελληνιστικών χρόνων.

1 ΥΕ Χειριστής γερανού με εμπειρία σε αρχαιολογικά έργα.

16 ΥΕ Ειδικευμένοι Εργάτες με ειδίκευση σε έργα αναστήλωσης αρχαίων μνημείων, κλασικών – ελληνιστικών χρόνων.

10 ΥΕ Ειδικευμένοι Εργάτες.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Ρήγα Φεραίου 16-18 – 59132 Βέροια, (τηλ. επικοινωνίας: 2331029737),

εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http:/ /diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας από 25-05-2017 έως 31-05-2017 (08:30 έως 14:00)