- - -
Ads by Google
- - -

Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας ΚΕΠΑ

Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας ΚΕΠΑ

Με έγγραφο της Διεύθυνσης Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας, το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ενημερώνει ότι λειτουργούν επί καθημερινής βάσης δύο τηλεφωνικές γραμμές, όπου μέσω αυτών ενημερωμένοι υπάλληλοι της Διεύθυνσης παρέχουν πληροφορίες στον Πολίτη για θέματα του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας.

Οι δύο τηλεφωνικές γραμμές επικοινωνίας είναι οι:

210 5215385

210 5215386

από 8.30 π.μ. – 10.30 π.μ. και 13.30 μ.μ. – 15.30 μ.μ.

Τηλέφωνα ΚΕΠΑ

Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ)

NOMOΣ 4331/2015 – ΦΕΚ A 69 – 02.07.2015
Μέτρα για την ανακούφιση των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα και άλλες διατάξεις

Άρθρο 2
Ρύθμιση θεμάτων ΚΕΠΑ
Η παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3863/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Από 1.9.2011 δημιουργείται Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), υπαγόμενο στη Διεύθυνση Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας της Διοίκησης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, για την εξασφάλιση της ενιαίας υγειονομικής κρίσης όσον αφορά στον καθορισμό του βαθμού αναπηρίας των ασφαλισμένων όλων των ασφαλιστικών φορέων, συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου, καθώς και των ανασφάλιστων, για τους οποίους απαιτείται πιστοποίηση της αναπηρίας. Οι Γνωστοποιήσεις Αποτελέσματος Πιστοποίησης Ποσοστού Αναπηρίας που εκδίδονται για κάθε νόμιμη χρήση από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) γίνονται υποχρεωτικά δεκτές και είναι δεσμευτικές για τους ανωτέρω φορείς και υπηρεσίες του Δημοσίου. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και των συναρμόδιων Υπουργών, που εκδίδεται μέσα σε έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εναρμονίζονται οι κανονιστικές διατάξεις για τη χορήγηση των πάσης φύσεως παροχών, επιδομάτων, οικονομικών ενισχύσεων, διευκολύνσεων ή απαλλαγών στα άτομα με αναπηρία, αρμοδιότητάς τους, με το θεσμικό πλαίσιο ΚΕΠΑ, προς εκπλήρωση του σκοπού της ενιαίας υγειονομικής κρίσης κατά τα ανωτέρω. Η εναρμόνιση μπορεί να περιλαμβάνει την τροποποίηση ή την κατάργηση των διατάξεων που ισχύουν για τα θέματα αυτά, καθώς και τη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τα αρμόδια όργανα, τις προθεσμίες, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και κάθε άλλο σχετικό θέμα.»

Άρθρο 3
Κατάργηση παραβόλου για την εξέταση σε ΚΕΠΑ για ανασφάλιστους και αιτούντες προνοιακών επιδομάτων αναπηρίας
Η παρ. 5Β του άρθρου 6 του ν. 3863/2010, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«5Β.α) Για κάθε περίπτωση εξέτασης από την Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή ΚΕΠΑ αποδίδεται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ το ποσό των 46,14 ευρώ, όπως αυτό καθορίζεται στη Φ40021/26407/2051/2006 (Β 1829) απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας από τους ακόλουθους φορείς:
αα) τους παραπέμποντες Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, για τους ασφαλισμένους τους,
ββ) το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου για τους ανασφάλιστους, τους άπορους και για όσους ζητούν τη χορήγηση προνοιακού επιδόματος αναπηρίας, καθώς και για τυχόν επανεξετάσεις ήδη χορηγηθέντων προνοιακών επιδομάτων αναπηρίας.
β) Οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης καταβάλλουν το ποσό για το σύνολο των ανά μήνα εξεταζόμενων περιστατικών, μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα, σε ειδικό λογαριασμό του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. βάσει συγκεντρωτικών καταστάσεων που αποστέλλονται από τις κατά τόπους Γραμματείες ΚΕ.Π.Α..
γ) Οι υπηρεσίες χορήγησης προνοιακών παροχών αποδίδουν, στο τέλος κάθε εξαμήνου, απολογιστικά στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. το σύνολο των οφειλόμενων ποσών για τα παραπεμπόμενα από αυτές περιστατικά που εξετάζονται από τις Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕ.Π.Α., βάσει σχετικών καταστάσεων που τους γνωστοποιούνται από τα αρμόδια ΚΕ.Π.Α..
δ) Οι ανασφάλιστοι πολίτες προσκομίζουν στις αρμόδιες υπηρεσίες των ΚΕ.Π.Α. Βιβλιάριο Υγείας Ανασφαλίστου (Β.Υ.Α.), όπως αυτό προβλέπεται σε σχετική κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομικών, Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας. Οι άποροι προσκομίζουν το βιβλιάριο απόρου. Όσοι ζητούν τη χορήγηση προνοιακού επιδόματος αναπηρίας προσκομίζουν γνωμάτευση ΚΕ.Π.Α. σε ισχύ που πιστοποιεί ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%, άλλως από 1.10.2015 το τυποποιημένο Ειδικό Σημείωμα (παραπεμπτικό) που εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία της Πρόνοιας, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του παρόντος νόμου.»

Άρθρο 4
Ειδική Επιστημονική Επιτροπή – Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστών Αναπηρίας (ΕΠΠΠΑ)
1. Η παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 3863/2010, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Συγκροτείται Ειδική Επιστημονική Επιτροπή η οποία καθορίζει με εκατοστιαία αναλογία, για όλους τους Ασφαλιστικούς Φορείς και το Δημόσιο, σε Ενιαίο Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας το ποσοστό αναπηρίας που συνεπάγεται κάθε πάθηση ή βλάβη ή σωματική ή ψυχική ή πνευματική εξασθένηση ή η συνδυασμένη εμφάνιση τέτοιων παθήσεων ή βλαβών ή εξασθενήσεων, καθώς και οι υποτροπές αυτών. Η Ειδική Επιστημονική Επιτροπή καθορίζει, επίσης, και τις παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ’ αόριστον, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Η επιτροπή απαρτίζεται από:
α. Τον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ως πρόεδρο,
β. τον Γενικό Διευθυντή Κοινωνικής Ασφάλισης, με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών και Ασθενείας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
γ. τoν Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ., ως μέλος, με τον αναπληρωτή του,
δ. έναν καθηγητή Καρδιολογίας Ιατρικής Σχολής της ημεδαπής, ως μέλος, με τον αναπληρωτή του,
ε. έναν καθηγητή Νευρολογίας Ιατρικής Σχολής της ημεδαπής, ως μέλος, με τον αναπληρωτή του,
στ. έναν καθηγητή Ωτορινολαρυγγολογίας Ιατρικής Σχολής της ημεδαπής, ως μέλος, με τον αναπληρωτή του,
ζ. έναν καθηγητή Οφθαλμολογίας της Ιατρικής Σχολής της ημεδαπής, ως μέλος, με τον αναπληρωτή του,
η. έναν ιατρό παθολόγο προερχόμενο από το Ειδικό Σώμα Ιατρών Υγειονομικών Επιτροπών, ως μέλος, με αναπληρωτή έναν ιατρό πνευμονολόγο προερχόμενο από το Ειδικό Σώμα Ιατρών Υγειονομικών Επιτροπών,
θ. έναν ιατρό ορθοπεδικό, προερχόμενο από το Ειδικό Σώμα Ιατρών Υγειονομικών Επιτροπών, ως μέλος, με αναπληρωτή έναν ιατρό ρευματολόγο προερχόμενο από το Ειδικό Σώμα Ιατρών Υγειονομικών Επιτροπών,
ι. έναν ιατρό χειρουργό από το Ειδικό Σώμα Ιατρών Υγειονομικών Επιτροπών, ως μέλος, με αναπληρωτή έναν ιατρό ουρολόγο προερχόμενο από το Ειδικό Σώμα Ιατρών Υγειονομικών Επιτροπών,
ια. έναν ιατρό εργασίας, ως μέλος, με τον αναπληρωτή του,
ιβ. έναν ιατρό παιδοψυχίατρο που εργάζεται στις δομές αναπηρίας ως μέλος, με τον αναπληρωτή του,
ιγ. έναν εκπρόσωπο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ), ως μέλος, με τον αναπληρωτή του,
ιδ. έναν ιατρό μέλος της Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας Αναπηρίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΕΛ.Ι.Ε.Α.Κ.Α.Π.), με ειδικότητα ψυχιάτρου, ως μέλος, με τον αναπληρωτή του,
ιε. έναν ιατρό μέλος της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας με ειδικότητα παιδονευρολόγου ως μέλος με τον αναπληρωτή του με ειδικότητα παιδιάτρου.
Η Ειδική Επιστημονική Επιτροπή δύναται να συγκροτεί ομάδες εργασίας επιστημόνων που ασχολούνται με την αναπηρία προς υποβοήθηση του έργου της. Η λειτουργία της επιτροπής διέπεται από τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.»

2. Στο άρθρο 7 του ν. 3863/2010 προστίθενται παράγραφοι 3 και 4 ως εξής:
«3. O Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας, καθώς και οι παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ’ αόριστον, αναθεωρούνται κάθε φορά, ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Αναπηρίας του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., με κοινή απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και των καθ’ ύλην αρμόδιων Υπουργών και ύστερα από γνώμη της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής.
4. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται η δεύτερη, η τρίτη και η τέταρτη υποπαράγραφος της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3846/2010, από τη φράση «Με απόφαση του Υπουργού…» έως τη φράση «….παθήσεων».»

Άρθρο 5
Θέματα Ιατρών του Ειδικού Σώματος Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕΠΑ
Το εδάφιο α΄ της παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 3812/2009 (Α΄ 234) αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Οι ιατροί του Ειδικού Σώματος Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕΠΑ».

 Εισηγητικός Φάκελος Παροχών Αναπηρίας
Εφαρμογή ενιαίου εντύπου Ιατρικής Έκθεσης/Βεβαίωσης με την ονομασία Εισηγητικός Φάκελος Παροχών Αναπηρίας

Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠ.Α.)

Διοίκηση ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Διεύθυνση Αναπηρίας & Ιατρικής της Εργασίας
ΚΕΠΑ

Από 1η Σεπτεμβρίου 2011 καταργήθηκαν όλες οι υγειονομικές επιτροπές πιστοποίησης αναπηρίας που λειτουργούσαν στους Φ.Κ.Α., στις Νομαρχίες και το Δημόσιο, με εξαίρεση τις Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές, Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.), Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.), Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.) και την Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίες εξακολουθούν να ασκούν τις αρμοδιότητές τους.

Σύμφωνα με τον Νόμο 3863/2010 δημιουργήθηκε το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), υπαγόμενο στη Διεύθυνση Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας της Διοίκησης ΙΚΑ.ΕΤΑΜ, για την εξασφάλιση της ενιαίας υγειονομικής κρίσης όσον αφορά στον καθορισμό του βαθμού αναπηρίας των ασφαλισμένων όλων των ασφαλιστικών φορέων, συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου, καθώς και των ανασφάλιστων, για τους οποίους απαιτείται η πιστοποίηση της αναπηρίας.

Έργο των Υγειονομικών Επιτροπών (του ΚΕ.Π.Α.) είναι:

   α) Ο καθορισμός του ποσοστού αναπηρίας για σύνταξη αναπηρίας.
   β) Ο χαρακτηρισμός ατόμων ως ΑΜεΑ.
   γ) Ο καθορισμός ποσοστού αναπηρίας για όλες τις κοινωνικές και οικονομικές παροχές ή διευκολύνσεις, για τις οποίες απαιτείται γνωμάτευση αναπηρίας και τις οποίες δικαιούνται από την πολιτεία τα άτομα με αναπηρία.

Προκειμένου ο ενδιαφερόμενος πολίτης να εξετασθεί από Υγειονομική Επιτροπή του ΚΕ.Π.Α. πρέπει να συμπληρώσει σχετική αίτηση σύμφωνα με τις οδηγίες. Το έντυπο αίτησης, άλλες συμπληρωματικές οδηγίες για την διαδικασία κατάθεσης αίτησης, (απαιτούμενα δικαιολογητικά και άλλες γενικές πληροφορίες) καθώς και τις διευθύνσεις που βρίσκονται οι γραμματείες ΚΕ.Π.Α. που λειτουργούν σε όλη την Χώρα θα βρείτε στα αρχεία που ακολουθούν.

Τα παραπάνω έντυπα μπορείτε επίσης να τα προμηθεύεστε από τις γραμματείες ΚΕ.Π.Α. οι οποίες λειτουργούν σε 54 Υποκαταστήματα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Μονάδες Ασφάλισης) της Χώρας. Σε σύντομο χρόνο η Δ/νση Αναπηρίας θα συστήσει και άλλα σημεία ΚΕ.Π.Α. αλλά και Γραμματείες για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

H διαδικασία

 • Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να υποβάλει απαραίτητα Αίτηση Αξιολόγησης, με όλα τα δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στις σχετικές οδηγίες, σε μία από τις 54 Γραμματείες ΚΕ.Π.Α της επιλογής του.
 • Εφόσον τα δικαιολογητικά του κριθούν από τον διοικητικό και ιατρικό προέλεγχο ως πλήρη, γίνεται η κατάθεση της Αίτησης και παραλαμβάνει Αποδεικτικό κατάθεσης. Σε διαφορετική περίπτωση δεν παραλαμβάνεται η Αίτηση από την Γραμματεία ΚΕ.Π.Α. και επιστρέφονται όλα τα δικαιολογητικά.
  ΠΡΟΣΟΧΗ:H αναγραφή στην αίτηση κινητού τηλεφώνου είναι πλέον υποχρεωτική διότι η γνωστοποίηση της ημερομηνίας εξέτασης από την Υγειονομική Επιτροπή θα γίνεται πλέον με μήνυμα (sms).
 • Η ενημέρωση για τα ελλείποντα δικαιολογητικά (ιατρικά) γίνεται με δύο τρόπους: α) Εφόσον ο ενδιαφερόμενος είναι παρών ο Ιατρός προελέγχου του δίνει έντυπο ελλειπόντων δικαιολογητικών στο οποίο αναγράφονται τα δικαιολογητικά τα οποία υποχρεούται να προσκομίσει και β)Αν δεν είναι παρών η Γραμματεία ΚΕ.Π.Α. τηλεφωνικά ή με πρόσκληση τον ειδοποιεί προκειμένου να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά. Και στις δύο περιπτώσεις ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά και κατά την ημέρα εξέτασής του από την Υγειονομική Επιτροπή.
 • Ενημερώνεται από την Κεντρική Γραμματεία ΚΕ.Π.Α., μέσω Ταχυδρομείου (πρόσκληση) για την ημερομηνία και ώρα προσέλευσής του στην Υγειονομική Επιτροπή.
 • Μετά από λίγες ημέρες παραλαμβάνει από την Γραμματεία ΚΕ.Π.Α, όπου υπέβαλε αρχικά την αίτησή του, τη Γνωμάτευση Πιστοποίησης Αναπηρίας.
 • Κατά της γνωμάτευσης της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής (ΑΥΕ) δίνεται στον ενδιαφερόμενο το δικαίωμα προσφυγής στη Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή (ΒΥΕ) εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της Γνωμάτευσης Πιστοποίησης Αναπηρίας καταθέτοντας παράβολο 46.14 ευρώ.
 • Χρησιμοποιεί την ανωτέρω Απόφαση του ΚΕ.Π.Α για κάθε νόμιμη χρήση και μπορεί παραλαμβάνει αντίγραφα για όλο τον χρόνο που ισχύει.

Σχετικά:

1. Οδηγίες (Γενικές πληροφορίες για τα ΚΕ.Π.Α. και τα συνημμένα Δικαιολογητικά που απαιτούνται με την Αίτηση Αξιολόγησης)

2. Αίτηση Αξιολόγησης Αναπηρίας (Αίτηση του ενδιαφερόμενου προς το ΚΕ.Π.Α. με οδηγίες συμπλήρωσης, πίνακα κατηγορίας αιτημάτων και σημεία υποβολής)

3. Διευθύνσεις ΚΕΠΑ

Τηλέφωνα ΚΕΠΑ

4. Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας

5. ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΠΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΠΑ (ΔΥ)
Α/Α ΣΗΜΕΙΑ ΚΕΠΑ ΕΙΔΟΣ ΔΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
1 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΟΠΙΚΟ ΑΝΑΤ. ΘΡΑΚΗΣ 58
2 ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 2
3 ΞΑΝΘΗΣ ΤΟΠΙΚΟ ΑΝΔΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1
4 ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 6
5 ΔΡΑΜΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ 2
6 ΣΕΡΡΩΝ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΙΓΚ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 25
7 ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 1
8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΑΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 15-17
9 ΕΔΕΣΣΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2
10 ΒΕΡΟΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ 22
11 ΚΟΖΑΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΡΜΟΥ & ΛΙΟΥΦΗ
12 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΚΑΠΕΤΑΝ ΚΩΤΤΑ 2
13 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ Π. ΜΕΛΑ 34
14 ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΟΠΙΚΟ 9η ΠΑΡΟΔΟΣ ΘΕΟΤΟΚΗ
15 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ
16 ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ 9
17 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΕΖΕΚΙΗΛ 38Α
18 ΒΟΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΡΑΚΩΝ 20 & ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ
19 ΛΑΜΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 72
20 ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 29 & ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ 22
21 ΧΑΛΚΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ
22 ΘΗΒΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΚΑΔΜΟΥ 47
23 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΛΕΟΥ & ΜΙΑΟΥΛΗ
24 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ 15
25 ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔ/ΕΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΜΗΔΕΙΑΣ 10
26 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΓΡΥΠΑΡΗ 147
27 ΝΙΚΑΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΚΑΥΚΑΣΟΥ 37 & ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ 7
28 ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΤΟΠΙΚΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 12-14
29 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΒΑΣ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 105 & ΑΓΡΑΦΙΩΤΟΥ 2
30 ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 45Α
31 ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 3 ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 1
32 ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΚΥΠΡΟΥ 21Α
33 ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 2ο χλμ Εθνικής Οδού Τριπόλεως-Σπάρτης
34 ΣΠΑΡΤΗΣ ΤΟΠΙΚΟ ΓΚΟΡΤΣΟΛΟΓΟΥ 137 & ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ
35 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 38
36 ΠΑΤΡΩΝ ΑΓ. ΑΛΕΞΙΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 14
37 ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ (ΣΥΡΟΥ) ΤΟΠΙΚΟ ΝΙΚ. ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 1
38 ΜΥΤΙΛHΝΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛ. ΜΑΡΤΥΡΩΝ
39 ΡΟΔΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 3ο ΧΙΛ. ΕΘ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ ΛΙΝΔΟΥ
40 ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΜΕΝΙΔΟΥ 12
41 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 3ο ΧΛΜ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΜΟΙΡΩΝ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ
42 ΧΑΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΩΝ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 99 (ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΙΚΑΣ)
43 ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΠΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 454
44 ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΚΥΠΡΟΥ 62
45 ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 181

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΥΥ)
ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΟΣ ΥΥ
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΑΝΑΤ. ΘΡΑΚΗΣ 58 ΝΜΥ
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 2 ΝΜΥ
ΞΑΝΘΗΣ ΑΝΔΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1 ΝΜΥ
ΚΑΒΑΛΑΣ ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 6 ΝΜΥ
ΔΡΑΜΑΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΟΣ 2 ΝΜΥ
ΣΕΡΡΩΝ ΠΡΙΓΚ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 25 ΝΜΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 19 ΝΜΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 19 ΝΜΥ
ΕΔΕΣΣΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2 ΝΜΥ
ΒΕΡΟΙΑΣ ΜΟΡΑΒΑ 2 ΝΜΥ
ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 5Α ΝΜΥ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΠΕΤΑΝ ΚΩΤΤΑ 2 ΝΜΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Π. ΜΕΛΑ 34 ΝΜΥ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 9η ΠΑΡΟΔΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΤΟΚΗ ΝΜΥ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ ΥΥ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ 9 ΝΜΥ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 8 ΝΜΥ
ΒΟΛΟΥ ΘΡΑΚΩΝ 20 ΝΜΥ
ΛΑΜΙΑΣ Θερμοπυλών 77 ΝΜΥ
ΛΑΡΙΣΑΣ ΡΟΥΣΒΕΛΤ 4 ΝΜΥ
ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ 14 ΤΜΥ
ΘΗΒΑΣ ΚΑΔΜΟΥ 47 ΤΜΥ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Δραγούμη 4 & Κουτούλη ΤΜΥ
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ 15 ΤΜΥ
ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΜΗΔΕΙΑΣ 10 ΤΜΥ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΑΒΑΚΗ 11 & ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΤΜΥ
ΝΙΚΑΙΑΣ ΜΟΥΓΛΩΝ 21 & ΙΩΝΙΑΣ ΤΜΥ
ΠΑΤΗΣΙΩΝ Ιωάννου Δροσοπούλου 157 ΤΜΥ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΒΑΣ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 105 & ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ ΤΜΥ
ΓΛΥΦΑΔΑΣ Ζησιμοπούλου 8 & Λαζαράκη ΤΜΥ
ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 7-13 ΝΜΥ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.Αθηνών & Αριστοτέλους 1 ΝΜΥ
ΤΡΙΠΟΛΗΣ 2ο χλμ Εθνικής Οδού Τριπόλεως-Σπάρτης ΝΜΥ
ΣΠΑΡΤΗΣ ΓΚΟΡΤΣΟΛΟΓΟΥ 137 & ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ ΥΥ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Πλάτωνος και Κανάρη ΝΜΥ
ΠΑΤΡΩΝ ΑΓ. ΑΛΕΞΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 14 ΝΜΥ
ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ (ΣΥΡΟΥ) ΝΙΚ. ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 1 ΝΜΥ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΠΛ. ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΝΜΥ
ΡΟΔΟΥ 3ο ΧΙΛ. ΕΘ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ ΛΙΝΔΟΥ ΝΜΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΠΙΜΕΝΙΔΟΥ 12 ΥΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 3ο ΧΛΜ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΜΟΙΡΩΝ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ ΝΜΥ
ΧΑΝΙΩΝ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΩΝ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 99 (ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΙΚΑΣ) ΝΜΥ
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 454 ΝΜΥ
ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 62 ΥΥ
ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 181 ΥΥ