Παθήσεις που η διάρκεια της αναπηρίας καθορίζεται επ’ αόριστον

Παθήσεις που η διάρκεια της αναπηρίας καθορίζεται επ’ αόριστον

Αναθεώρηση / αντικατάσταση του Πίνακα Παθήσεων που χαρακτηρίζονται μη αναστρέψιμες και η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ’ αόριστον

Αριθμ. Φ.80000/οικ.2/1 – ΦΕΚ Τεύχος Β 7/08.01.2018
Αναθεώρηση του πίνακα παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ’ αόριστον.Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
αποφασίζει:

την αναθεώρηση / αντικατάσταση του Πίνακα Παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ’ αόριστον της αριθμ. Φ.11321/οικ.31102/1870 (Β’2906/2013) ΥΑ με τον επισυναπτόμενο «Πίνακα Παθήσεων που χαρακτηρίζονται μη αναστρέψιμες και η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ’ αόριστον».

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει την 1/1/2018.

Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Αριθμ. Φ.80000/οικ.2/1 – ΦΕΚ Τεύχος Β 7/08.01.2018)