Απαγόρευση κυνηγίου στη θέση «Πολυκάρπη» περιφέρειας Δήμου Τροιζηνίας και στις περιοχές της νήσου Καλαυρίας Πόρου Τροιζηνίας

Αριθμ. 2375 – ΦΕΚ Β 2689 – 22.10.2013

Παράταση ισχύος των υπ’ αριθμ.: 1885/18-7-2005 (ΦΕΚ 1176/Β/24-8-2005) και 2407/21-7-2008 (ΦΕΚ 1667/Β/18-8-2008) αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί Απαγόρευσης κυνηγίου στη θέση «Πολυκάρπη» περιφέρειας Δήμου Τροιζηνίας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.Δ.86/69 που προστέθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν.177/75 «περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Νομοθετικού Διατάγματος 86/69 περί Δασικού Κωδικός».
β) της αριθμ. 414985/29-11-1985 (Φ.Ε.Κ. 757/Β/18-12-1985) κοινής απόφασης των Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πανίδας».
γ) του άρθρου 57 Ν. 2637/1998 (Φ.Ε.Κ. 200/Α/27-8-98) περί «Σύστασης Οργανισμού πιστοποίησης λογαριασμών και άλλες διατάξεις».
δ) του Π.Δ. 94/1993 (Φ.Ε.Κ. 40/Α/22-3-1993) «περί καθορισμού αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις περιφερειακές αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Γεωργίας».
ε) του Ν. 2218/94 (Φ.Ε.Κ. 90/Α/13-6-1994) περί «Ίδρυσης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την Περιφέρεια και άλλες διατάξεις».
στ) του αρθρ. 1 του Ν. 2503/97 Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση Περιφέρειας.
ζ) του άρθρου 29 Α του Ν. 1668/86 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/92 (Φ.Ε.Κ.154/Α/10-9-1992).
2. Την αριθμ. οικ. 2944/2764/16-1-2013 (ΦΕΚ 172/Β/
31-1-2013) απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσία υπογραφής», σύμφωνα με την οποία δεν μεταβιβάζεται η εξουσία υπογραφής για αποφάσεις απαγόρευσης κυνηγίου.
3. Τα αρθρ. 6 και 280 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87/Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
4. Το Π.Δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α/2010) περί «Οργανισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».
5. Την 1885/18-7-2005 (ΦΕΚ 1176/Β/24-8-2005) απόφαση μας περί Απαγόρευσης κυνηγίου όλων των θηραμάτων στην περιοχή «Πολυκάρπη» περιοχής Τροιζήνας και την 2407/21-7-2008 (ΦΕΚ 1667/Β/18-8-2008) απόφασή μας – παράτασής της για πέντε χρόνια μέχρι την 15-9-2013.
6. Την υπ’ αριθμ. 1554/29-8-2013 εισήγηση Δασαρχείου Πόρου σε συνδυασμό με την σκοπιμότητα απαγόρευσης του κυνηγίου για την προστασία, αναπαραγωγή και εκμετάλλευση του θηραματικού πλούτου και της άγριας πανίδας της χώρας μας, αποφασίζουμε:

Παρατείνουμε για μία πενταετία (έως 15-9-2018) την ισχύ των υπ” αριθμ.: 1885/18-7-2005 (ΦΕΚ 1176/B/24-8-2005) και 2407/21-7-2008 (ΦΕΚ 1667/Β/18-8-2008) αποφάσεων μας περί Απαγόρευσης κυνηγίου όλων των θηραμάτων στην περιοχή «Πολυκάρπη» περιφέρειας Δήμου Τροιζηνίας.

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2013
Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

——————————————————–
Αριθμ. 2371 – ΦΕΚ Β 2689 – 22.10.2013

Παράταση ισχύος των υπ’ αριθμ. 3844/16-9-2003 (ΦΕΚ 1424/Β/2-10-2003) και 2406/21-7-2008 (ΦΕΚ 1667/Β/18-8-2008) αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί Απαγόρευσης κυνηγίου στις περιοχές της νήσου Καλαυρίας Πόρου Τροιζηνίας αρμοδιότητας Δασαρχείου Πόρου.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.Δ.86/69 που προστέθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν.177/75 «περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Νομοθετικού Διατάγματος 86/69 περί Δασικού Κωδικός».
β) της αριθμ. 414985/29-11-1985 (Φ.Ε.Κ. 757/Β/18-12-1985) κοινής απόφασης των Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πανίδας».
γ) του άρθρου 57 Ν. 2637/1998 (Φ.Ε.Κ. 200/Α/27-8-98) περί «Σύστασης Οργανισμού πιστοποίησης λογαριασμών και άλλες διατάξεις».
δ) του Π.Δ. 94/1993 (Φ.Ε.Κ. 40/Α/22-3-1993) «περί καθορισμού αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις περιφερειακές αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Γεωργίας».
ε) του Ν. 2218/94 (Φ.Ε.Κ. 90/Α/13-6-1994) περί «Ίδρυσης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την Περιφέρεια και άλλες διατάξεις».
στ) του αρθρ. 1 του Ν. 2503/97 Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση Περιφέρειας.
ζ) του άρθρου 29 Α του Ν. 1668/86 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/92 (Φ.Ε.Κ. 154/Α/10-9-1992).
2. Την αριθμ. οικ. 2944/2764/16-1-2013 (ΦΕΚ 172/Β/
31-1-2013) απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσία υπογραφής», σύμφωνα με την οποία δεν μεταβιβάζεται η εξουσία υπογραφής για αποφάσεις απαγόρευσης κυνηγίου.
3. Τα αρθρ. 6 και 280 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/
7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
4. Το Π.Δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α/2010) περί «Οργανισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».
5. Την 3844/16-9-2003 (ΦΕΚ 1424/Β/2-10-2003) απόφαση μας περί Απαγόρευσης κυνηγίου στην περιοχή Νήσου Καλαυρίας Πόρου Τροιζηνίας αρμοδιότητας Δασαρχείου Πόρου και την 2406/21-7-2008 (ΦΕΚ 1667/Β/18-8-2008) απόφασή μας – παράτασής της για πέντε χρόνια μέχρι την 15-9-2013.
6. Την υπ’ αριθμ. 1142/29-8-2013 εισήγηση Δασαρχείου Πόρου σε συνδυασμό με την σκοπιμότητα απαγόρευσης του κυνηγίου για την προστασία, αναπαραγωγή και εκμετάλλευση του θηραματικού πλούτου και της άγριας πανίδας της χώρας μας, αποφασίζουμε:

Παρατείνουμε για μία πενταετία (έως 15-9-2018) την ισχύ των υπ’ αριθμ. 3844/16-9-2003 (ΦΕΚ 1424/Β/2-10-2003) και 2406/21-7-2008 (ΦΕΚ 1667/Β/18-8-2008) αποφάσεων μας περί Απαγόρευσης κυνηγίου στην περιοχή Νήσου Καλαυρίας Πόρου Τροιζηνίας αρμοδιότητας Δασαρχείου Πόρου.

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2013
Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ