Χρεώσεις και πρόστιμα που επιβάλλει ο Δήμος. Προσφυγή

Προσφυγή για χρεώσεις και πρόστιμα που επιβάλλει ο Δήμος.

Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 του ν. 1080/80, οι οποίες διατηρήθηκαν σε ισχύ με το άρθρο 5 του ν. 1406/83 και τροποποιήθηκαν με την παρ. 8 του άρθρου 7 του ν. 2307/95 και την παρ. 3β του άρθρου 17 του ν. 3491/2006, συνιστάται σε κάθε Δήμο ή Κοινότητα επιτροπή συμβιβαστικής επίλυσης των φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων για τη βεβαίωση ή αναγνώριση φορολογικής απαλλαγής ή μειώσεως οποιουδήποτε  αυτοτελούς φόρου, τέλους, δικαιώματος, εισφοράς και προστίμου μεταξύ Δήμου ή Κοινότητας και φορολογουμένων.

Κάθε  φορολογούμενος που ασκεί προσφυγή κατά τις διατάξεις του νόμου Ν.505/76 στα Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια δικαιούνται να ζητήσει με το ίδιο δικόγραφο και την συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς του με το Δήμο.

    Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 66 Ν.2717/99 η προσφυγή ασκείται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα  (60) ημερών, η οποία αρχίζει από την κατά νόμο επίδοση της πράξης  ή από τότε που αποδεδειγμένα  έλαβαν πλήρη γνώση αυτής.

Με βάση το άρθρο 27 του ν. 3900/10 το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 126 του ν. 2717/99, η προσφυγή ασκείται με δικόγραφο το οποίο μαζί με τρία αντίγραφα κατατίθεται στη γραμματεία της κύριας έδρας του δικαστηρίου στο οποίο απευθύνεται, ενώ ειδικώς για τις φορολογικές διαφορές απαιτείται περαιτέρω επί ποινή απαράδεκτου της άσκησής της, η επίδοση επικυρωμένου αντιγράφου του δικογράφου της προσφυγής, με επιμέλεια του διαδίκου, στην αρχή που εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη ή που, παρά το νόμο παρέλειψε την έκδοσή της, μέσα σε προθεσμία είκοσι ημερών από την λήξη  της προθεσμίας για την άσκηση της προσφυγής.

Υπενθυμίζεται ότι με το προηγούμενο καθεστώς του άρθρου 126 του ν. 2717/99 στις φορολογικές διαφορές, η κατάθεση των προσφυγών γίνονταν είτε στο δήμο που εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη, είτε στη γραμματεία του δικαστηρίου στο οποίο απευθυνόταν η οποία τις διαβίβαζε στον οικείο δήμο προκειμένου ο τελευταίος να συντάξει και αποστείλει τον κατ’ άρθρο 149 του ν. 2717/99 διοικητικό φάκελο της διαφοράς στο δικαστήριο.

Με βάση τα ανωτέρω πλέον ο κάθε ενδιαφερόμενος :

  1. Έχει την δυνατότητα για την κατά το άρθρο 2 του ν. 505/76 άσκησης του ενδίκου βοηθήματος της προσφυγής κατά της εγγραφής  του σε βεβαιωτικό κατάλογο, δια της σχετικής έγγραφης ειδοποιήσεως ( κοινοποίηση αποσπάσματος εγγραφής).
  2. Με το ίδιο δικόγραφο της προσφυγής έχει τη δυνατότητα για παράλληλο αίτημα για τη συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς, στο πλαίσιο της πρόβλεψης της παρ. 3 του άρθρου 32, του ν. 1080/80 και,
  3. Έχει την υποχρέωση , εφόσον ασκήσει προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου , να προβεί στην επίδοση στον οικείο ΟΤΑ επικυρωμένου αντιγράφου αυτής, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20)  ημερών από τη λήξη της προθεσμίας για την άσκησή της , ανεξαρτήτως εάν στο δικόγραφο εμπεριέχεται αίτημα συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς με το δήμο .

Αν η επιτροπή διαπιστώσει ,βάση των στοιχείων ότι συντρέχουν λόγοι διαγραφής ή μειώσεως του ποσού που βεβαιώθηκε, συντάσσει  σχετικό  πρακτικό μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συζήτηση της υπόθεσης, το οποίο υπογράφεται από την επιτροπή, το γραμματέα και τον αιτούντα ή τον αντίκλητο αυτού και το οποίο διαβιβάζεται στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση. Στην περίπτωση που η επιτροπή διαπιστώσει ότι δεν συντρέχουν λόγοι διαγραφής του ποσού που βεβαιώθηκε επί του οποίου υπολογίστηκαν και τα πρόστιμα ή πρόκειται περί αυτοτελούς προστίμου δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 50% αυτού. Με την απόφαση αποδοχής του πρακτικού της Συμβιβαστικής Επιτροπής από το Δημοτικό Συμβούλιο, τελειώνει ο συμβιβασμός. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμβιβασμός ή το Δημοτικό Συμβούλιο απορρίψει το πρακτικό της Επιτροπής η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, διαβιβάζει το φάκελο της υπόθεσης και την προσφυγή στο αρμόδιο Διοικητικό Δικαστήριο για την εκδίκαση της υπόθεσης.

    Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ.1 Ν.1827/89 & του άρθρου 69 παρ.2 Ν.2717/99  η άσκηση προσφυγής αναστέλλει την ταμειακή βεβαίωση και είσπραξη του εσόδου σε ποσοστό 60% επί των βεβαιωθέντος ποσού. Σε βάρος του προσωπικού που άσκησε προσφυγή βεβαιώνεται ταμειακά ποσό 40% επί του αμφισβητούμενου ποσού και το υπόλοιπο δεν μπορεί να βεβαιωθεί πριν την έκδοση της οριστικής απόφασης του δικαστηρίου.

Πηγή: ilion.gr