Προσλήψεις στο δήμο Ρόδου

Προσλήψεις στον Δήμο Ρόδου

Πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά πενήντα τριών (53) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Ρόδου.

1 ΤΕ Δασοπόνος.

15 ΔΕ Οδηγοί.

3 Χειριστές Μηχανημάτων Έργων.

34 Εργατών Γενικών καθηκόντων.Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στα γραφεια της υπηρεσίας μας , Πλ. Ελευθερίας αριθ. 1 Τ.Κ. 851 31 ΡΟΔΟΣ (τηλ.22410 46244)

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως και 20.04.2018

 

 

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πενήντα τεσσάρων (54) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Ρόδου, που εδρεύει στη Ρόδο Ν. Δωδεκανήσου και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης

8 ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών  Γ΄ ειδικότητας

8 ΔΕ Τεχνιτών  Υδραυλικών

18 ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων (εργασίες αποκατάστασης δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης & όμβριων υδάτων)

20 ΥΕ  Υδρονομέων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ρόδου (ΔΕΥΑΡ), 2ο χλμ. Εθνικής οδού Ρόδου – Λίνδου, Τ.Κ. 85100, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, υπ’ όψιν κυρίας Ρεουλλά Καθολικής (τηλέφωνο  επικοινωνίας: 2241045314).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα παραρτήματα αυτής και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Το κείμενο της προκήρυξης με τις λεπτομέρειες