Δημοτικές εκλογές 2023. Εκλογική αποζημίωση υπαλλήλων

Αριθμ. 82218 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 5729/29.09.2023
Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης στους δικαστικούς υπαλλήλους για την έκτακτη απασχόλησή τους, κατά την προπαρασκευή και διενέργεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και των επαναληπτικών της 15ης Οκτωβρίου 2023

1. Εγκρίνουμε την καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης, κατά το χρονικό διάστημα από 11.09.2023 έως και 16.10.2023, για την παροχή έκτακτης εκλογικής εργασίας, στο πλαίσιο της προπαρασκευής και της διενέργειας των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και των επαναληπτικών της 15ης Οκτωβρίου 2023, σε έως έξι χιλιάδες οκτακόσιους τριάντα έναν (6.831) υπαλλήλους συνολικά και ειδικότερα σε:

α) πέντε χιλιάδες εννιακόσιους ενενήντα δύο (5.992) συνολικά δικαστικούς υπαλλήλους και υπαλλήλους με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου όλων των κλάδων των Γραμματειών: του Αρείου Πάγου, της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, των Εφετείων και Εισαγγελιών Εφετών, των Πρωτοδικείων και Εισαγγελιών Πρωτοδικών, των Ειρηνοδικείων και Πταισματοδικείων της Χώρας, του Συμβουλίου της Επικρατείας, της Γενικής Επιτροπείας της Επικράτειας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, των Διοικητικών Εφετείων και των Διοικητικών Πρωτοδικείων της Χώρας και σε υπαλλήλους των Υπηρεσιών Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής της Χώρας.
β) Ενενήντα έναν (91) μόνιμους υπαλλήλους ή με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου των Εμμίσθων Υποθηκοφυλακείων και των Κτηματολογικών γραφείων Ρόδου και Κω – Λέρου, καθώς και σε πέντε (5) μεταταχθέντες με αναστολή στα δικαστήρια της χώρας.
γ) Είκοσι δύο (22) μόνιμους υπαλλήλους του ΤΑΧΔΙΚ, που υπηρετούν σε όλες τις δικαστικές υπηρεσίες της χώρας.
δ) Εκατόν εβδομήντα (170) υπαλλήλους της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
ε) Πεντακόσιους σαράντα επτά (547) υπαλλήλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
στ) Τέσσερις (4) υπαλλήλους από άλλες δικαστικές υπηρεσίες, εξειδικευμένους σε πληροφοριακά συστήματα.

2. Για την αντιμετώπιση των αναγκών της εκλογικής εργασίας συγκροτούνται εκλογικά συνεργεία στον Άρειο Πάγο και στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, στα Πρωτοδικεία και τις Εισαγγελίες Πρωτοδικών της έδρας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας. Η κατανομή των παραπάνω υπαλλήλων στα εκλογικά συνεργεία γίνεται ως εξής:
• Στα Πρωτοδικεία του Κράτους μετέχουν οι υπάλληλοι που υπηρετούν σε αυτά, οι υπάλληλοι των Εφετείων, των Διοικητικών Εφετείων (όπου υπάρχουν), των Διοικητικών Πρωτοδικείων, των υπηρεσιών Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου (όπου υπάρχουν), οι επιμελητές ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής, οι υπάλληλοι των Ειρηνοδικείων και Πταισματοδικείων, οι μόνιμοι υπάλληλοι ή με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου των Έμμισθων Υποθηκοφυλακείων και των Κτηματολογικών γραφείων, καθώς και οι υπάλληλοι του ΤΑΧΔΙΚ.
• Στα συνεργεία των Πρωτοδικείων του Κράτους μετέχουν και υπάλληλοι που μετέχουν σε συνεργεία που συγκροτούνται και σε άλλα καταστήματα, αν αυτό απαιτείται με βάση τις υπηρεσιακές ανάγκες, μετά από αίτημα του διευθύνοντος το Πρωτοδικείο.
• Στις Εισαγγελίες Πρωτοδικών του Κράτους, μετέχουν, οι υπάλληλοι που υπηρετούν σε αυτές και οι υπάλληλοι των Εισαγγελιών Εφετών (όπου υπάρχουν). Ειδικά, στα συνεργεία των Πρωτοδικείων Αθηνών και Πειραιώς μετέχουν και οι υπάλληλοι του Συμβουλίου της Επικρατείας και της Γενικής Επιτροπείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, καθώς και οι υπάλληλοι της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
3. Καθορίζουμε την ειδική εκλογική αποζημίωση για τον καθένα υπάλληλο που θα συμπεριληφθεί στα συνεργεία της παραπάνω παραγράφου στο ποσό των χιλίων ευρώ (1.000,00 €) συνολικά, για όλο το παραπάνω διάστημα παροχής της έκτακτης εκλογικής εργασίας.
4. Η παροχή της προσφερόμενης πρόσθετης εκλογι-κής εργασίας βεβαιώνεται από τους προϊσταμένους των οικείων δικαστηρίων.
5. Η απαιτούμενη δαπάνη για την καταβολή της εν λόγω εκλογικής αποζημίωσης στους ανωτέρω θα βαρύνει την πίστωση του Ειδικού Φορέα 1007-206 “ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ/ΤΟΜΕΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ” και ΑΛΕ 2910601056, του προϋπολογισμού Εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών οικονομικού έτους 2023. Η μεταφορά της απαιτούμενης πίστωσης θα γίνει από τη Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Εσωτερικών, στον Ειδικό Φορέα 1017-206 «ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ» του προϋπολογισμού Εξόδων του Υπουργείου Δικαιοσύνης και ΑΛΕ 2120210001, όπου θα ολοκληρωθεί η διαδικασία με την εκκαθάριση και πληρωμή αυτών.
6. Η εν λόγω αποζημίωση δεν υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις καθώς και σε φορολογία εισοδήματος.
Αριθμ. 82696 – ΦΕΚ τεύχος Β 5737/30.09.2023
Ορισμός και καταβολή ειδικής αποζημίωσης σε υπαλλήλους του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας – Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας και Γενικού Επιτελείου Στρατού – για την αντιμετώπιση και διεκπεραίωση εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των αυτοδιοικητικών – Δημοτικών και Περιφερειακών – εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και των επαναληπτικών αυτών της 15ης Οκτωβρίου 2023.

Α. 1. Ορίζουμε, για το χρονικό διάστημα από την 8η Σεπτεμβρίου 2023 έως και την 20η Οκτωβρίου 2023, τη συμμετοχή δέκα (10) υπαλλήλων/στελεχών του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας για τη διεκπεραίωση εκτάκτων εκλογικών εργασιών, πέραν του κανονικού ωραρίου απασχόλησης των εργασίμων ημερών και κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες (αργίες), όπως Σάββατο-Κυριακή, και τις νυχτερινές ώρες, με ειδική εκλογική αποζημίωση, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών, κατά την προπαρασκευή, διεξαγωγή, συγκέντρωση, μετάδοση και έκδοση των αποτελεσμάτων των αυτοδιοικητικών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και των επαναληπτικών αυτών της 15ης Οκτωβρίου 2023.
Η προσφερόμενη πρόσθετη εκλογική εργασία των υπαλλήλων/στελεχών του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας βεβαιώνεται από τον Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέα Εσωτερικών).
2. Η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων/στελεχών του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (Γ.Ε.Α.), όπως βεβαιώνονται ονομαστικά σύμφωνα με την παρ. 1, καθορίζεται στο ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000 €).
3. Η εν λόγω αποζημίωση θα καταβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 131 του π.δ. 96/2007 (Α’ 116).
4. Η δαπάνη που θα απαιτηθεί για την αποζημίωση του παραπάνω προσωπικού θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών, ΑΛΕ 2910601056, του Ειδικού Φορέα 1007-206, οικονομικού έτους 2023 και η μεταφορά της απαιτούμενης πίστωσης θα γίνει από τη Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Εσωτερικών στον Ειδικό Φορέα 1011204 Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας και α) ΑΛΕ 2120210899 για το στρατιωτικό προσωπικό και
β) ΑΛΕ 2120210001 για τον μόνιμο υπάλληλο/πολιτικό προσωπικό.
Β. 1. Ορίζουμε, για το χρονικό διάστημα από την 6η Οκτωβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή έως και τις 9η Οκτωβρίου 2023, καθώς και για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα των επαναληπτικών εκλογών, από την 13η Οκτωβρίου 2023 έως και την 16η Οκτωβρίου 2023, τη συμμετοχή πέντε (5) ατόμων εξειδικευμένου τεχνικού προσωπικού του Γενικού Επιτελείου Στρατού, για την εγκατάσταση, τη συνεχή ετοιμότητα και την άρτια λειτουργία ενός ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (Η/Ζ), που θα χρησιμεύσει ως εφεδρική πηγή ηλεκτρικής ενέργειας, κατά τη διάρκεια της νύχτας των αυτοδιοικητικών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και των επαναληπτικών αυτών της 15ης Οκτωβρίου 2023. Το εν λόγω προσωπικό, συμμετέχει στη διεκπεραίωση εκτάκτων εκλογικών εργασιών, πέραν του κανονικού ωραρίου απασχόλησης των εργασίμων ημερών και κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες (αργίες), όπως Σάββατο-Κυριακή, και τις νυχτερινές ώρες, με ειδική εκλογική αποζημίωση, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών.
Η προσφερόμενη πρόσθετη εκλογική εργασία των υπαλλήλων/τεχνικών του Γενικού Επιτελείου Στρατού, βεβαιώνεται από τον Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέα Εσωτερικών).
2. Η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων/τεχνικών του Γενικού Επιτελείου Στρατού (Γ.Ε.Σ.), όπως βεβαιώνονται ονομαστικά σύμφωνα με την παρ. 1, καθορίζεται στο ποσό των τριακοσίων ευρώ (300 €).
3. Η εν λόγω αποζημίωση θα καταβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 131 του π.δ. 96/2007 (Α’ 116).
4. Η δαπάνη που θα απαιτηθεί για την αποζημίωση του παραπάνω προσωπικού θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών, ΑΛΕ 2910601056, του Ειδικού Φορέα 1007206, οικονομικού έτους 2023 και η μεταφορά της απαιτούμενης πίστωσης θα γίνει από τη Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Εσωτερικών στον Ειδικό Φορέα: 1.011.202.00.000.00 Γενικού Επιτελείου Στρατού και ΑΛΕ: 2120210899.
Γ. 1. Το ανωτέρω εκλογικό επίδομα καταβάλλεται υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει ληφθεί και άλλη εκλογική αποζημίωση για τις ίδιες εκλογές.
2. Η διαδικασία πληρωμής στους δικαιούχους, θα καθοριστεί με εσωτερικές διαταγές του οικείου Φορέα

 

 

Αριθμ. 82778  – ΦΕΚ τεύχος Β 5736/30.09.2023
Καταβολή ειδικής αποζημίωσης σε υπαλλήλους του Εθνικού Τυπογραφείου, για την έκτακτη απασχόλησή τους κατά την προπαρασκευή και διενέργεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και των επαναληπτικών της 15ης Οκτωβρίου 2023.

1. Εγκρίνουμε την καταβολή εφάπαξ ειδικής εκλογικής αποζημίωσης σε υπαλλήλους του Εθνικού Τυπογραφείου και μέχρι τον αριθμό των διακοσίων πέντε (205) ατόμων, για την προπαρασκευή, διενέργεια και έκδοση των αποτελεσμάτων των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και των επαναληπτικών της 15ης Οκτωβρίου 2023.
2. Καθορίζουμε την εφάπαξ ειδική εκλογική αποζημίωση, που θα καταβληθεί στους παραπάνω υπαλλήλους, στο ποσό των τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (3.500,00 €) σε τριάντα έξι (36) άτομα που εργάζονται στη Διεύθυνση Γ’ Εκτυπώσεων – Βιβλιοδεσίας του Εθνικού Τυπογραφείου, και το ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00 €) σε εκατόν εξήντα εννέα (169) υπαλλήλους του Εθνικού Τυπογραφείου.
3. Σε περίπτωση προσφοράς μειωμένου χρόνου εργασίας θα καταβληθεί και ανάλογη με αυτόν αποζημίωση.
4. Η απαιτούμενη δαπάνη για την καταβολή της εφάπαξ ειδικής εκλογικής αποζημίωσης στους παραπάνω υπαλλήλους του Εθνικού Τυπογραφείου, θα βαρύνει την πίστωση του Ειδικού Φορέα 1007-206 «ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ/ΤΟΜΕΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ» και ΑΛΕ 2910601056 του προϋπολογισμού Εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών οικονομικού έτους 2023. Η μεταφορά της απαιτούμενης πίστωσης θα γίνει από τη Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Εσωτερικών, στον Ειδικό Φορέα 1004-202-0000000 «Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων» του προϋπολογισμού Εξόδων της Προεδρίας της Κυβέρνησης και ΑΛΕ 2120210001.
5. Η εν λόγω αποζημίωση δεν υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις καθώς και σε φορολογία εισοδήματος

 

 

Αριθμ. 82698 – ΦΕΚ τεύχος Β 5736/30.09.2023
Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης σε υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για την έκτακτη απασχόλησή τους κατά την προπαρασκευή και διενέργεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και των επαναληπτικών της 15ης Οκτωβρίου 2023.

1. Εγκρίνουμε την καταβολή εφάπαξ ειδικής εκλογικής αποζημίωσης σε υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και μέχρι τον αριθμό των ενενήντα (92) ατόμων, για την παροχή έκτακτης εκλογικής εργασίας στο πλαίσιο της προπαρασκευής και διενέργειας των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και των επαναληπτικών της 15ης Οκτωβρίου 2023 και ειδικότερα για την ανάπτυξη, βελτίωση και υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας των εφαρμογών και των υποδομών, για την καταβολή εκλογικής αποζημίωσης, μέσω του περιβάλλοντος του TAXISNET.
2. Καθορίζουμε την εφάπαξ ειδική εκλογική αποζημίωση που θα καταβληθεί στους δικαιούχους υπαλλήλους της παρ. 1, για όλο το χρονικό διάστημα παροχής της έκτακτης εκλογικής εργασίας, ως εξής:
α) Σε δεκαεπτά (17) υπαλλήλους της ομάδας ανάπτυξης και βελτίωσης των εφαρμογών πληρωμής εκλογικών αντιπροσώπων, ποσό χιλίων διακοσίων ευρώ (1.200,00 €).
β) Σε εβδομήντα πέντε (75) υπαλλήλους της ομάδας υποστήριξης παραγωγικής λειτουργίας εφαρμογών, τηλεφωνικής υποστήριξης και υποστήριξης υποδομών, ποσό εξακοσίων ευρώ (600,00 €).
γ) Για όσους υπάρξει κώλυμα κατά την εκλογική περίοδο, για οποιονδήποτε λόγο, το επίδομα θα περικόπτεται ανάλογα με τις ημέρες κωλύματος.
3. Οι υπάλληλοι στους οποίους θα καταβληθεί η εφάπαξ αποζημίωση της παρ. 2, θα οριστούν με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
4. Η απαιτούμενη δαπάνη για την καταβολή της εφάπαξ ειδικής εκλογικής αποζημίωσης στους παραπάνω υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, θα βαρύνει την πίστωση του Ειδικού Φορέα 1007-206 «ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ/ΤΟΜΕΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ» και ΑΛΕ 2910601056 του προϋπολογισμού Εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών, οικονομικού έτους 2023. Η μεταφορά της απαιτούμενης πίστωσης θα πραγματοποιηθεί από τη Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Εσωτερικών, στον Ειδικό Φορέα 1053-202-0000000 του προϋπολογισμού Εξόδων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και ΑΛΕ 2120210001.
5. Η εν λόγω αποζημίωση δεν υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, καθώς και σε φορολογία εισοδήματος

 

Δημοτικές εκλογές 2023. Αποζημίωση υπαλλήλων εκλογικών συνεργείων

 

Δημοτικές εκλογές 2023. Εκλογική αποζημίωση αστυνομικών και λιμενικών