Δωρεάν διαμονή 7 ημερών σε ξενοδοχεία της Ρόδου. Δικαιούχοι

Με διάταξη του νόμου 5079/2023, χορηγείται οικονομική ενίσχυση για τη στήριξη του τουρισμού της νήσου Ρόδου με δωρεάν διαμονή για επτά (7) ημέρες σε ξενοδοχεία της Ρόδου. Ποιοι είναι δικαιούχοι

 

Οι σχετικές διατάξεις έχουν ως εξής:

Νόμος 5079/2023 – ΦΕΚ τεύχος Α 215/22.12.2023
Οργανωτικές και διαδικαστικές διατάξεις για την ανάπτυξη, παρεμβάσεις για την ενίσχυση της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης και άλλες επείγουσες διατάξεις.

Άρθρο 99
Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης για τη στήριξη του τουρισμού της νήσου Ρόδου

1. Παρέχεται οικονομική διευκόλυνση για το έτος 2024 από το εθνικό σκέλος του ειδικού προγράμματος Εκτάκτων Αναγκών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στους δικαιούχους της παρ. 2, για τη διαμονή σε ξενοδοχεία της νήσου Ρόδου, κατά τα χρονικά διαστήματα της παρ. 3.

2. Δικαιούχοι είναι τα φυσικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως υπηκοότητας, που διέμεναν σε ξενοδοχεία που εκκενώθηκαν, κατά την εκδήλωση των δασικών πυρκαγιών στη νήσο Ρόδο τον Ιούλιο 2023.

3. Η οικονομική ενίσχυση του παρόντος περιλαμβάνει τη διαμονή για επτά (7) ημέρες, κατά τα χρονικά διαστήματα από 15 Μαρτίου 2024 έως 15 Μαΐου 2024 ή από 1η Οκτωβρίου 2024 έως 15 Νοεμβρίου 2024.

4. Η οικονομική ενίσχυση του παρόντος καταβάλλεται στον δικαιούχο από την εταιρεία του Ελληνικού Δημοσίου «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε., ΕΔΥΤΕ Α.Ε.» (ΕΔΥΤΕ Α.Ε.), μέσω ειδικής εφαρμογής της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr, ΕΨΠ) που δημιουργείται από την ΕΔΥΤΕ Α.Ε., προκειμένου να χρησιμοποιηθεί στη συνεργαζόμενη επιχείρηση, με τον τρόπο που ορίζεται με την κοινή απόφαση της παρ. 8.

5. Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. αναλαμβάνει τον τεχνικό σχεδιασμό, την υλοποίηση της ειδικής εφαρμογής, καθώς και την οργάνωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και άλλων δεδομένων από κάθε πηγή, την τήρηση υπό συνθήκες που διασφαλίζουν την ακεραιότητα, την εμπιστευτικότητα και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων και κάθε άλλο θέμα που αφορά στην ομαλή λειτουργία της εφαρμογής σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – ΓΚΠΔ, L 119) και τον ν. 4624/2019 (Α’ 137). Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που καταχωρίζονται στην ανωτέρω εφαρμογή, συλλέγονται, τηρούνται και τυγχάνουν περαιτέρω επεξεργασίας αποκλειστικά για τον σκοπό της παρ. 1. Τα δεδομένα τηρούνται για τους ως άνω σκοπούς για περίοδο δύο (2) ετών και στη συνέχεια διαγράφονται.

6. Υπεύθυνος επεξεργασίας της ειδικής εφαρμογής ορίζεται η ΕΔΥΤΕ Α.Ε., η οποία διασφαλίζει την προστασία των δικαιωμάτων των προσώπων, της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο και ιδίως, σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ και τον ν. 4624/2019.

7. Η οικονομική ενίσχυση του παρόντος είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα. Η διαμονή στα καταλύματα του παρόντος δεν επιβαρύνεται με το τέλος ανθεκτικότητας του άρθρου 30 του ν. 5073/2023 (Α’ 204).

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται ο τρόπος ενημέρωσης και αυθεντικοποίησης των δικαιούχων, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και επιλογής των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, ο χρόνος έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της ειδικής εφαρμογής, τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη λειτουργία αυτής, οι απαραίτητες διαλειτουργικότητες, ο τρόπος καταβολής της ενίσχυσης, τα ποσά ενίσχυσης ανά κατηγορία κύριων καταλυμάτων και κάθε τεχνική ή άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. Με όμοια απόφαση δύναται να αναπροσαρμόζονται τα διαστήματα αξιοποίησης της ενίσχυσης και ο χρόνος διαμονής της παρ. 3.

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης