Κανόνες λειτουργίας και μέτρα ασφαλείας για τις πισίνες

Κανόνες λειτουργίας και μέτρα ασφαλείας για τις πισίνες

Οι κανόνες, ο υπεύθυνος λειτουργίας και οι κανόνες ασφαλείας για τις πισίνες προβλέπονται από την Υπουργική Απόφαση 87/Αρ.Γ1) 443-24/01/73
 1. ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ Η ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ

Ορίζεται κάθε τεχνητή στο σύνολο ή εν μέρη δεξαμενή, η οποία τροφοδοτείται με νερό ελεγμένο σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής και χρησιμοποιείται για διείσδυση και κολύμβηση όλου του σώματος του κολυμβητή, είτε για ομαδική κολύμβηση, είτε για αναψυχή.

2. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΩΡΟΥ

Κάθε κολυμβητική δεξαμενή πρέπει να λειτουργεί και να τηρεί τις προβλεπόμενες από τη σχετική νομοθεσία διατάξεις για να εξασφαλίζεται η ποιοτική και άριστη χρήση του χώρου από τους κολυμβητές.Παρακάτω αναγράφονται κινήσεις και ενέργειες που πρέπει να υπάρχουν σε κάθε κολυμβητική δεξαμενή.

Οι κολυμβητικές δεξαμενές χωρίζονται σε : Εσωτερικές, Υπαίθριες, Δημόσιες, Αθλητικές, και Ιδιωτικές.

Επίσης ανάλογα της επιφάνειας που καταλαμβάνουν διακρίνονται σε μικρές, μεσαίες και μεγάλες

-ΜΙΚΡΕΣ: επιφάνεια μέχρι 350 m2.
-ΜΕΣΑΙΕΣ: επιφάνεια από 350 m2 μέχρι 1250 m2.
-ΜΕΓΑΛΕΣ: επιφάνεια μεγαλύτερη από 1250 m2.

Έτσι σε κάθε κολυμβητική δεξαμενή πρέπει :

Να αναγράφεται ανά τακτά διαστήματα στις πλευρές και στις άκρες της πισίνας, το συγκεκριμένο βάθος του σημείου της κολυμβητικής δεξαμενής, ώστε να είναι ευανάγνωστο από το κοινό. Σημειώνουμε ότι τα βάθη τα μετράμε σε μέτρα

Τα δίκτυα (υδραυλικά, ηλεκτρολογικά, κλπ) πρέπει να βρίσκονται σε χώρους όπου να μπορεί εύκολα να τα επισκεφθεί και να τα επιθεωρήσει κάποιος αρμόδιος.

Σε κάθε κολυμβητή αναλογούν 500 λίτρα νερό. Ανάλογα το εμβαδόν υπολογίζεται η χωρητικότητα σε λίτρα και διαιρώντας ορίζεται ο μέγιστος αριθμός επιτρεπομένων κολυμβητών

Στο βαθύτερο σημείο της κολυμβητικής δεξαμενής πρέπει να υπάρχει στόμιο εκροής του νερού. Πάνω σε αυτό πρέπει να υπάρχει σχάρα η οποία να μη μπορεί να μετακινηθεί από τους κολυμβητές

Δεν πρέπει να υπάρχει πουθενά αιχμηρή άκρη και όλα τα τμήματα που σχηματίζουν γωνία πρέπει να είναι στρογγυλοποιημένα

Πρέπει να υπάρχουν σκάλες εισόδου και εξόδου (βαθμίδες) από τη κολυμβητική δεξαμενή με αντιολισθητικό υλικό στα πατήματα, για αποφυγή ατυχημάτων και χειρολαβές και στις δύο πλευρές.

Απαγορεύεται στην κολυμβητική δεξαμενή να υπάρχουν τρύπες (οπές) πάνω στον τοίχο και να χρησιμοποιούνται για σκάλες εξόδου από το νερό

Να τηρείται καθ΄όλη τη λειτουργία της κολυμβητικής δεξαμενής όλες οι διαδικασίες καθαριότητας της δεξαμενής αλλά και των εξωτερικών χώρων που ανήκουν σε αυτή.

3. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Πριν την αρχή λειτουργίας κάθε κολυμβητική δεξαμενή πρέπει να ορίζεται συγκεκριμένο πρόσωπο ως Υπεύθυνος Λειτουργίας του συγκεκριμένου χώρου

Ο Υπεύθυνος Λειτουργίας λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την ασφάλεια και την τήρηση των σχετικών υγειονομικών διατάξεων.

Ιδιαίτερα μεριμνά για τα παρακάτω καθήκοντα:

Να έχει ορίσει κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό για την καλή λειτουργία και συντήρηση της κολυμβητικής δεξαμενής.

Καθ΄ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής πρέπει να υπάρχει προσωπικό εποπτείας των κολυμβητών δηλαδή Ναυαγοσώστες.

Οι Ναυαγοσώστες πρέπει να είναι πτυχιούχοι με Δίπλωμα Επαγγελματία Ναυαγοσώστη, έχοντας εκπαιδευτεί στη Ναυαγοσωστική τεχνική να γνωρίζουν την τεχνική των Πρώτων Βοηθειών, τη χρήση της τεχνητής αναπνοής και να έχουν όλες τις γνώσεις που απαιτούνται, για την προστασία των κολυμβητών.

Αν η κολυμβητική δεξαμενή είναι μικρή, τοποθετείται ένας Ναυαγοσώστης. Αν είναι μεσαία ή μεγάλη πρέπει να υπάρχει ένας Ναυαγοσώστης ανά 300 κολυμβητές. Αν η κολυμβητική δεξαμενή είναι μεσαία πρέπει να υπάρχει (1) ένας υπάλληλος εκτός από τους Ναυαγοσώστες, εκπαιδευμένος στην παροχή Πρώτων Βοηθειών από το Διοικητικό Προσωπικό και αν η κολυμβητική δεξαμενή είναι μεγάλη πρέπει να υπάρχουν 2 (δύο)

Τα ονόματα των Ναυαγοσωστών πρέπει να γνωστοποιούνται, πριν την αρχή λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής, στην αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία που υπάγεται ο χώρος. Η Υγειονομική Υπηρεσία αν κρίνει την ακαταλληλότητα αυτών ή τη μη καλή διαγωγή μπορεί να ζητήσει, εντός καθορισμένης προθεσμίας, την αντικατάσταση των Ναυαγοσωστών.

Να επιτρέπει την είσοδο μόνο στον προβλεπόμενο με τον όγκο της κολυμβητικής δεξαμενής αριθμό κολυμβητών.

Να επιθεωρεί την κανονική ανανέωση και το σωστό καθαρισμό του νερού.

Να ελέγχει τα βήματα απολύμανσης του χώρου, τη μέτρηση του χλωρίου και την τιμή του PH .

Να προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες χημικές και μικροβιολογικές εξετάσεις της κολυμβητικής δεξαμενής.

Να συλλέγει και να καταγράφει σε καθημερινή βάση λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής λεπτομερή στοιχεία που αφορούν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων, την ποσότητα χημικών ουσιών που προσέθεσε για τον καθαρισμό και την απολύμανση του νερού.

Να μετρά ανά τακτές ώρες το υπόλειμμα χλωρίου που υπάρχει μέσα στο νερό, τις τιμές του PH και της αλκαλικότητας του νερού, κλπ.

Για όλα τα παραπάνω, ο Υπεύθυνος Ασφαλείας πρέπει να τηρεί σχετικό βιβλίο, έχοντας καταχωρημένες όλες τις παραπάνω πληροφορίες και να το παραδίδει προς ενημέρωση στους υπαλλήλους που διενεργούν τον υγειονομικό έλεγχο της κολυμβητικής δεξαμενής.

Τέλος πρέπει να αναρτά σε εμφανές σημείο την Άδεια Λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής. 

4. ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Για την ασφαλή κολύμβηση και τη σωστή χρήση μιας κολυμβητικής δεξαμενής πρέπει να λαμβάνονται με προσοχή τα παρακάτω μέτρα Ασφαλείας.

Ο Ναυαγοσώστης Πισίνας – Επόπτης Ασφαλείας, σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Ασφαλείας εφαρμόζει τον κανονισμό της κολυμβητικής δεξαμενής προσέχοντας τα εξής:

Τοποθετεί σε εμφανή σημεία Πινακίδες με τα παρακάτω θέματα :

Κανονισμό για την ορθή χρήση της κολυμβητικής δεξαμενής και τους ισχύοντες κανόνες ασφαλείας

Την ακριβή ώρα λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής

Επιθεωρεί όλη την εγκατάσταση αν πληρεί τους κανόνες ασφαλείας για ελάττωση του κινδύνου για πνιγμό ή τραυματισμό των κολυμβητών.

Εφοδιάζεται με τα παρακάτω Μέσα Διάσωσης, τα οποία αυξάνουν, ανάλογα με το μέγεθος της κολυμβητικής δεξαμενής:

Μία ή περισσότερες λαβίδες διάσωσης (ράβδο) από ανθεκτικό υλικό με μήκος μεγαλύτερο από το μισό πλάτος της κολυμβητικής δεξαμενής και στην άκρη να υπάρχει τοποθετημένη χούφτα (μη αιχμηρό άγκιστρο) με άνοιγμα τουλάχιστον 0,50μ.

Ένα ή περισσότερα κυκλικά σωσίβια, τοποθετημένα σε εμφανή και καίρια σημεία στο χώρο της κολυμβητικής δεξαμενής. Η εσωτερική διάμετρο πρέπει να είναι 0,40μ και να υπάρχει επάνω δεμένο ισχυρό σχοινί, μήκους ίσο με το πλάτος της κολυμβητικής δεξαμενής Ο αριθμός των σωσιβίων καθορίζεται ώστε να υπάρχει ένα ανά 60μ ή κλάσμα της περιμέτρου της δεξαμενής.
Βάθρο ή υπερυψωμένη καρέκλα (έδρα) για τον Ναυαγοσώστη κοντά στο πιο βαθύ σημείο της κολυμβητικής δεξαμενής με άριστη θέα όλου του χώρου.

Κουτί Πρώτων Βοηθειών εφοδιασμένο με το κατάλληλο υλικό. Τουλάχιστον πρέπει να υπάρχουν μέσα σε αυτό:

Βάμμα ιωδίου, αποστειρωμένες γάζες, βαμβάκι, λευκοπλάστη, επιδέσμους διαφόρων μεγεθών, αιμοστατικούς επιδέσμους, αποστειρωμένες λαβίδες και οπωσδήποτε καρδιοτονωτικά και αναλγητικά φάρμακα.

Καταγράφει και δημιουργεί ειδικό κατάλογο τηλεφώνων, τον οποίο τοποθετεί στο τηλέφωνο του χώρου με τα νούμερα των πλησιέστερων ιατρών, του Σταθμού Α΄Βοηθειών, του πλησιέστερου νοσοκομείου – αστυνομικού τμήματος – πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Απαγορεύεται η νυχτερινή κολύμβηση, εκτός και αν υπάρχει σχετική άδεια και ο χώρος έχει επαρκή φωτισμό και όλο το απαραίτητο προσωπικό για τη χρήση της κολυμβητικής δεξαμενής

Δείτε την Υπουργική Απόφαση 87/Αρ.Γ1) 443-24/01/73
 

Οδηγίες για την προστασία των παιδιών

Στις διακοπές αλλά και το σπίτι, πάρτε τα μέτρα σας και προφυλάξτε το παιδί σας από ενδεχόμενο πνιγμό.

Στην πισίνα ή τη θάλασσα

  • Ποτέ μην αφήνετε το παιδί σας χωρίς επίβλεψη μέσα ή κοντά σε νερό.
  • Μη χρησιμοποιείτε συσκευές επίπλευσης (μπρατσάκια, φουσκωτές κουλούρες κλπ) ως υποκατάστατα της επίβλεψης.
  • Φροντίστε να μάθει το παιδί σας κολύμβηση όσο το δυνατόν νωρίτερα (συνήθως μετά τα 4 έτη), από εξειδικευμένους εκπαιδευτές. Είναι προτιμότερο να συμμετέχετε μαζί του στα μαθήματα κολύμβησης.
  • Μη θεωρήσετε ποτέ ότι το παιδί σας είναι “απρόσβλητο” από πνιγμό κι ας ξέρει καλή κολύμβηση. Τα μικρά παιδιά (ειδικά τα κάτω των 6 ετών) πρέπει να παρακολουθούνται στενά από ενήλικα όσο κολυμπάνε.
  • Διδάξετε το παιδί σας ότι δεν πρέπει ποτέ να κολυμπά μόνο του.
  • Μάθετε καρδιο-αναπνευστική ανάνηψη.

Στο σπίτι

  • Αν το παιδί σας είναι μικρό, να είστε συνεχώς μαζί του όταν κάνει μπάνιο.
  • Αδειάστε τη μπανιέρα μόλις τελειώσετε το μπάνιο.
  • Μην αφήνετε ποτέ το μεγαλύτερο παιδί να επιβλέπει το μικρότερο.
  • Να έχετε την πόρτα του μπάνιου κλειδωμένη, ώστε να μην μπορεί να μπει το παιδί χωρίς να το αντιληφθείτε.

 

Απλούστευση πλαισίου λειτουργίας και χρήσης κολυμβητικών δεξαμενών (κολυμβητηρίων)