Καθορισμός κομίστρου για Επιβατηγά Δημόσιας Χρήσης (ΕΔΧ) αυτοκίνητα

Αριθ. οικ.Α26853/2621 – ΦΕΚ Β 1505 – 20.06.2013

Τροποποίηση της αριθ. Α 5790/575/24-04-2009 (Β 756) απόφασης «Καθορισμός κομίστρου για Επιβατηγά Δημόσιας Χρήσης (ΕΔΧ) αυτοκίνητα», όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. Α οικ.17463/1654/22-04-2010 όμοιά της (Β 566).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 105 του ν.4070/2012 (ΦΕΚ Α΄ 82) «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
3. Το άρθρο 1 του Π.Δ. 85/2012 (Α΄ 141) «΄Ιδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών», με το οποίο ιδρύεται το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
4. Το Π.Δ. 86/2012 (Α΄ 141) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Την Α5790/575/24-04-2009 (Β΄ 756) απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Καθορισμός κομίστρου για επιβατικά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκίνητα», όπως ισχύει.
6. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της αριθ. Α5790/575/24-04-2009 (Β 756) απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθ. Α οικ. 17463/1654/22-04-2010 (Β΄ 566) όμοιά της περί του καθορισμού κομίστρου για Επιβατηγά Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκίνητα, ως ακολούθως:

1. Τροποποιείται το εδάφιο β.α. της υποπαραγράφου Β του άρθρου 2, ως εξής:

«β.α. Αναμονή: Για κάθε μία (1) ώρα αναμονής του ΕΔΧ- ΤΑΞΙ αυτοκινήτου ευρισκομένου σε κίνηση 9,60 €.
Στις περιπτώσεις προσωρινής αποβίβασης των επιβατών από το μισθωμένο Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο-ΤΑΞΙ, το όχημα παραμένει υποχρεωτικά σταθμευμένο με υποχρεωτική τη λειτουργία του ταξιμέτρου από την έναρξη της διαδρομής μέχρι τη συμπλήρωση εικοσαλέπτου (20΄) από την αποβίβαση του επιβάτη. Μετά την παρέλευση των είκοσι λεπτών, το κόμιστρο της υπόλοιπης διαδρομής καθορίζεται με ελεύθερη συμφωνία μεταξύ του οδηγού του ΕΔΧ αυτοκινήτου-ΤΑΞΙ και των επιβατών και δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ποσό των 25 € ανά ώρα, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Στις περιπτώσεις αυτές, οι οδηγοί των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων-ΤΑΞΙ είναι απαραίτητα εφοδιασμένοι με σχετικό έγγραφο αποδεικτικό όπου αναφέρεται η συγκεκριμένη ημέρα και ώρα έναρξης της διαδρομής με συμφωνηθέν κόμιστρο, το ονοματεπώνυμο του κάθε επιβάτη καθώς και το ύψος του συμφωνηθέντος κομίστρου.
Μετά τη λήξη της διαδρομής εκδίδονται τα απαραίτητα φορολογικά παραστατικά.

2. Κατά τα λοιπά έχει εφαρμογή η αριθ. Α5790/575/24-04-2009 (Β 756) απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, όπως ισχύει.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Ιουνίου 2013
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ