Λειτουργία λαϊκής αγοράς Δήμου Αιγάλεω Α΄ της Β΄ Πειραιά

Αριθμ. 39628/32717 – ΦΕΚ Β 2126 – 28.08.2013
Λειτουργία λαϊκής αγοράς Δήμου Αιγάλεω Α΄ της Β΄ Πειραιά.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107/Α΄/1997), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα.
2) Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν. 2323/1995, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 3377/2005.
3) Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», και τις όμοιες του Π.Δ. 135/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».
4) Το υπ’ αρ. 18005/23-7-2013 έγγραφο του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αττικής, με το οποίο μας διαβιβάστηκε η υπ’ αρ. 27/8-7-2013 (Θέμα 16ο) πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού μαζί με την αρ. 164/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αιγάλεω και τα υπ’ αρ. 2009/4/42-ιζ΄/4-4-2013 και 2009/4/42-ιστ/19-6-2013 έγγραφα του Τμήματος Τροχαίας Αιγάλεω.
5) Την υπ’ αρ. 3943/1690/9-2-11 (ΦΕΚ Β΄/597/11-4-2011) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «Μεταβίβαση αρμοδιότητας υπογραφής «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ» αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων για θέματα Διοίκησης στον Γενικό Διευθυντή Εσωτερικής Λειτουργίας, στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διοίκησης και στους Προϊσταμένους των Τμημάτων της Δ/νσης Αυτής, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής», αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την λειτουργία της λαϊκής αγοράς Αιγάλεω Α΄ της Β΄ Πειραιά επί της οδού Δημαρχείου (από Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνα μέχρι το Πολιτιστικό Κέντρο «Γιάννης Ρίτσος»).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Αυγούστου 2013
Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ