ΟΑΕΔ. Ύψος εισοδήματος για παροχές προς ανέργους

ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ).Ύψος εισοδήματος για παροχές προς ανέργους και αναζητούντες εργασία

 

Νόμος 4921/2022 – ΦΕΚ τεύχος Α 75/18.04.2022
Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 19
Εισοδηματικές προϋποθέσεις για παροχές προς ανέργους και αναζητούντες εργασία

Μετά από την έκδοση της απόφασης της παρ. 8 του άρθρου 18, με την οποία διαπιστώνεται η έναρξη λειτουργίας του Ψηφιακού Μητρώου Δ.ΥΠ.Α., κάθε επίδομα, παροχή, βοήθημα ή διευκόλυνση που χορηγείται σύμφωνα με τη νομοθεσία σε ανέργους και αναζητούντες εργασία, οι οποίοι δεν είναι ήδη εργαζόμενοι, πλην των επιδομάτων και χρηματικών ενισχύσεων προς ανέργους που προβλέπονται στην περ. (α) του άρθρου 20, χορηγείται σε αναζητούντες εργασία που είναι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α., εφόσον πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια της περ. (α) του άρθρου 2 της υπό στοιχεία A. 1243/15.11.2021 κοινής απόφασης του Υπουργού, του Αναπληρωτή Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών (Β΄ 5298), ήτοι έχουν ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής του, πραγματικό και τεκμαρτό, έως δεκατέσσερις χιλιάδες (14.000) ευρώ, εφόσον είναι άγαμοι ή σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει και είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ εφόσον πρόκειται για έγγαμο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης, προσαυξανόμενο κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για κάθε τέκνο, ή είκοσι τρεις χιλιάδες (23.000) ευρώ, εφόσον πρόκειται για μογονεϊκή οικογένεια, προσαυξανόμενο κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για κάθε τέκνο μετά το πρώτο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην απόφαση.

Δεν λαμβάνονται υπόψη τα περιουσιακά κριτήρια της περ. (β) του άρθρου 2 της ανωτέρω απόφασης.

  

 

Τα κριτήρια του παρόντος δεν απαιτείται να συντρέχουν για όσους είναι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. για χρονικό διάστημα μέχρι δώδεκα (12) μήνες.

Πόροι που εξοικονομούνται από την εφαρμογή των κριτηρίων του παρόντος κατευθύνονται υποχρεωτικά σε άλλες δράσεις προστασίας των αναζητούντων εργασία

 

Σχετικά: Αλλαγή ονομασίας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) σε Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ)