ΟΑΕΕ. Προαιρετική Συνέχιση της Ασφάλισης (Αυτασφάλιση)

Οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ μέχρι 31/12/92 δικαιούνται να συνεχίσουν την ασφάλισή τους προαιρετικά σ’αυτόν μετά τη διακοπή της δραστηριότητάς τους, με την προϋπόθεση να μην είναι ασφαλισμένοι ή συνταξιούχοι άλλου φορέα Κύριας Ασφάλισης ή του Δημοσίου από ίδιο δικαίωμα.

Οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ από 1/1/93 και μετά μπορούν μετά τη διακοπή της δραστηριότητάς τους, να συνεχίσουν την ασφάλισή τους σ’αυτόν προαιρετικά.

Νέοι Ασφαλισμένοι (από 1/1/93)

Οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ από 1/1/93 και μετά μπορούν μετά τη διακοπή της δραστηριότητάς τους, να συνεχίσουν την ασφάλισή τους σ’αυτόν προαιρετικά.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:

α) Να υποβάλλουν αίτηση συνέχισης της ασφάλισής τους προαιρετικά, εντός έτους από τη διακοπή της δραστηριότητας.

β) Να έχουν πραγματοποιήσει στην υποχρεωτική ασφάλιση 1500 ημέρες εργασίας ή 5 έτη ασφάλισης τουλάχιστον (συνυπολογιζόμενου και του χρόνου ασφάλισης σε άλλο φορέα κύριας Ασφάλισης), εκ των οποίων 300 ημέρες ή 1 έτος εντός της τελευταίας πριν την υποβολή της αίτησης, πενταετίας.

γ) Να μην υπάγονται στην ασφάλιση άλλου φορέα κύριας Ασφάλισης.

Βασική προϋπόθεση για να εγκριθεί σε νέο ασφαλισμένο η συνέχιση της ασφάλισης προαιρετικά είναι κατά την υποβολή της αίτησης να μην είναι ανάπηρος κατά την έννοια των διατάξεων της παρ.5β του άρθρ. 28 α.ν. 1846/51 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 27 παρ. 5 Ν.1902/90.

Οι νέοι ασφαλισμένοι οι οποίοι διακόπτουν την δραστηριότητα και εγκρίνεται η συνέχιση της ασφάλισής τους προαιρετικά, καταβάλλουν το ποσό της ασφαλιστικής κατηγορίας στην οποία κατέβαλαν εισφορές κατά την διακοπή της απασχόλησης αναπροσαρμοσμένο με την ετήσια αύξηση των Δημοσίων υπαλλήλων. Δεν γίνεται ανακατάταξη και παραμένουν για όλη την διάρκεια της προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισής τους στον ΟΑΕΕ, στην ίδια ασφαλιστική κατηγορία.

Στις περιπτώσεις νέων ασφαλισμένων, οι οποίοι κατά την διακοπή της δραστηριότητας είχαν πραγματοποιήσει δέκα (10) έτη ασφάλισης, παρέχεται η δυνατότητα κατόπιν αιτήσεώς τους, να καταταγούν στην αμέσως ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία εφόσον:

α) έχουν συμπληρώσει τριετία στην κατηγορία που ευρίσκονται και

β) δεν έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους.

Η κατάταξη στην νέα κατηγορία θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους της υποβολής της σχετικής αίτησης.

Καθυστέρηση καταβολής εισφορών πέραν του έτους, από την λήξη της περιόδου στην οποία ανάγονται αυτές, συνεπάγεται στην απώλεια του δικαιώματος για περαιτέρω συνέχιση της προαιρετικής ασφάλισης.

Δεν λογίζεται ως χρόνος προαιρετικής ασφάλισης η χρονική περίοδος για την οποία δεν καταβλήθηκαν εισφορές εντός έξι (6) μηνών από της λήξεως της περιόδου στην οποία ανάγονται αυτές.