ΟΓΑ. Οδηγός του ασφαλισμένου

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Ο ΟΓΑ ιδρύθηκε το έτος 1961 (Ν. 4169/1961) με σκοπό την ασφαλιστική κάλυψη του πληθυσμού της υπαίθρου. Σταδιακά ο φορέας άλλαξε φυσιογνωμία και σήμερα έχει μετεξελιχθεί σε φορέα κύριας ασφάλισης.

Από 1-1-1998 λειτουργεί στον ΟΓΑ ο Κλάδος Κύριας Ασφάλισης Αγροτών που θεσμοθετήθηκε με το Ν. 2458/1997.

Από την ίδια ημερομηνία καταργήθηκε ο Κλάδος Πρόσθετης Ασφάλισης που λειτουργούσε στον ΟΓΑ από 1-1-1988 μέχρι το 1997 και ο Κλάδος Κύριας Ασφάλισης κατέστη καθολικός διάδοχός του.

Με το νέο Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών ο ΟΓΑ παρέχει στους ασφαλισμένους του ένα σύγχρονο σύστημα κοινωνικής προστασίας, όμοιο με αυτό που έχει θεσπιστεί για τον αστικό πληθυσμό το οποίο βασίζεται αφενός μεν στη βελτίωση και ενίσχυση των παλαιών παροχών του ΟΓΑ, αφετέρου δε στην καθιέρωση νέων παροχών και υπηρεσιών.

ΟΔΗΓΟΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:
Εισαγωγή
Γενικά για την υπαγωγή στην ασφάλιση
Ποιοι υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΓΑ
Διαδικασία ασφάλισης
Προϋποθέσεις ασφάλισης
Εργάτες γης
Απαιτούμενα δικαιολογητικά ασφάλισης
Νέοι αγρότες – Επαγγελματίες
Αναδρομική εγγραφή
Παράταση της ασφάλισης
Διακοπή ασφάλισης-Διαγραφή
Αλλαγές ασφαλιστικής κατάστασης
Ασφαλιστικές κατηγορίες
Ασφαλιστικές εισφορές
Ρυθμίσεις καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών
Ασφαλιστική ενημερότητα
Πιστοποιητικό οφειλής
Βιβλιάριο Υγείας
Νέος φορέας είσπραξης ασφαλιστικών οφειλών (ΚΕΑΟ)
Έλεγχος ΑΜΚΑ – ΑΦΜ
Παράρτημα παραδειγμάτων
Σχετική Νομοθεσία – Εγκύκλιοι
Επικοινωνία με τον ΟΓΑ