Πλήρωση 10 κενών θέσεων δικαστικών λειτουργών Δικαστικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων

Πλήρωση 10 κενών θέσεων δικαστικών λειτουργών Δικαστικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων

Προκήρυξη διαγωνισμού για την πλήρωση δέκα (10) κενών θέσεων δικαστικών λειτουργών Δικαστικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων στο βαθμό του ΠαρέδρουΤα δικαιολογητικά πρέπει να περιέλθουν με συστημένη επιστολή το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας / Διεύθυνση Στρατιωτικής Δικαιοσύνης, Στρατόπεδο Παπάγου, Λεωφ. Μεσογείων 227-231 (ΣΤΓ 1020) ΤΚ 15561 Χολαργός Αθήνα (τηλ. 2106598528, 210 6598567), μέχρι και την 19-04-2018

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην Αθήνα από 29-05-2018 βάσει αναλυτικού προγράμματος που θα καταρτιστεί και θα γνωστοποιηθεί καταλλήλως από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού, περιλαμβάνει δε γραπτή και προφορική εξέταση στα παρακάτω μαθήματα:

α. Ποινικό Δίκαιο
β. Ποινική Δικονομία,
γ. Στρατιωτικό Ποινικό Δίκαιο (Ουσιαστικό – Δικονομικό) και κανονισμό Οργανώσεως και λειτουργίας των Στρατιωτικών Δικαστηρίων και του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου (π.δ 21/2002, ΦΕΚ 12/25-1-2002 τ. Α),
δ. Αστικό Δίκαιο, ε. Συνταγματικό Δίκαιο, στ. Διοικητικό Δίκαιο,
ζ. ξένες γλώσσες (προαιρετικά σε μία ή περισσότερες από τις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική και Ιταλική).

Δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται:

α. Δικαστικοί λειτουργοί,
β. Δικηγόροι που έχουν τουλάχιστον ένα χρόνο δικηγορία,
γ. Όσοι έχουν διατελέσει δικηγόροι ή δικαστικοί λειτουργοί για ένα τουλάχιστον χρόνο,
δ. Πτυχιούχοι νομικού τμήματος ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής, εφόσον είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος νομικών ή πολιτικών επιστημών ή κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος των ιδίων επιστημών που απονέμεται από ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής μετά από παρακολούθηση τουλάχιστον ενός έτους μεταπτυχιακών μαθημάτωνκαι εξετάσεις,
ε. κάτοχοι πτυχίου αμφοτέρων των τμημάτων της Νομικής Σχολής (πολιτικού και νομικού), εφόσον τουλάχιστον το ένα από τα πτυχία αυτά έχουν λάβει με βαθμό τουλάχιστον λίαν καλώς και,
στ. Στρατιωτικοί δικαστικοί γραμματείς και οι κάθε βαθμού δημόσιοι υπάλληλοι, αφού συμπληρώσουν δύο χρόνια υπηρεσίας μετά τη λήψη πτυχίου νομικού τμήματος ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύματος ή ένα χρόνο εφ’ όσον έχουν τριετή συνολική υπηρεσία δικαστικού γραμματέως ή δημοσίου υπαλλήλου, αντίστοιχα.Τα δικαιολογητικά πρέπει να περιέλθουν με συστημένη επιστολή το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας / Διεύθυνση Στρατιωτικής Δικαιοσύνης, Στρατόπεδο Παπάγου, Λεωφ. Μεσογείων 227-231 (ΣΤΓ 1020) ΤΚ 15561 Χολαργός Αθήνα (τηλ. 2106598528, 210 6598567), μέχρι και την 19-04-2018. Σε αντίθετη περίπτωση, ο υποψήφιος αποκλείεται από το διαγωνισμό.

Πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό παρέχονται από τις Γραμματείες του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου και των Στρατιωτικών Δικαστηρίων και τη Διεύθυνση Στρατιωτικής Δικαιοσύνης / ΥΠΕΘΑ (τηλ. 210-6598528, 210-6598567), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες

Η προκήρυξη