Πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Ιονίων Νήσων

Πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Ιονίων Νήσων

Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ιονίων Νήσων, προκειμένου να καλύψει παροδικές εκπαιδευτικές ανάγκες διδακτικού έτους 2018-2019 (χειμερινό και εαρινό εξάμηνο), προκηρύσσει την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ωριαία αντιμισθία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2638/1998 (ΦΕΚ 204 Α΄ ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και κατόπιν της αριθμ. πρωτ. 2904.4/51847/2018/09-07-2018 Απόφασης ΥNANΠ/ΔΔΥ δ΄, ως κατωτέρω, ανά ειδικότητα και ανώτατο αριθμό ο οποίος τελικά θα διαμορφωθεί λαμβανομένου υπόψιν του αριθμού των σπουδαστών που θα φοιτήσουν.Α. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:

i. Ναυτικών Μαθημάτων

Μέχρι τέσσερις (04) Πλοίαρχοι Α΄ τάξης Ε.Ν., για Ναυτικά Μαθήματα Α’,Β’,Γ’,Δ’ Ε’ & ΣΤ’ εξαμήνων (θεωρία και εφαρμογές).

ii. Γενικών και Τεχνικών Μαθημάτων

Ένας (01) Μαθηματικός με βεβαιωμένες γνώσεις στην Πληροφορική, για τα μαθήματα Μαθηματικά Α , Β , Γ και Η/Υ -Πληροφορική Α και Δ εξαμήνων.

Ένας (01) Φυσικός, για τα μαθήματα Φυσική Α , Β , Γ και Μετεωρολογία Β και Γ εξαμήνων.

Ένας (01) Νομικός και ελλείψει υποψηφίων, πτυχιούχος Κοινωνιολογίας, ή Πολιτικών Επιστημών, για τα μαθήματα Στοιχεία Ναυτικού Δικαίου Α , Ελληνική Ν. Ιστορία Α’, Διεθνής Ναυτιλιακή Πολιτική/Δίκαιο της θάλασσας ΣΤ’ και Ναυτιλιακό Δίκαιο ΣΤ εξαμήνων.

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην πρόσληψη μέρους του αριθμού προσωπικού που προκηρύσσεται, σε περίπτωση μεταβολής των εκπαιδευτικών αναγκών, εφόσον αυτή αιτιολογείται στο πρακτικό του οικείου Συμβουλίου ΑΕΝ, χωρίς αυτό να εγείρει οποιαδήποτε απαίτηση από τους υποψηφίους.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει σε δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης της Προκήρυξης , στον Τύπο ή στην ιστοσελίδα του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» του Υπουργείου (Αναζήτηση Ανά είδος/ Πράξεις Οργανωτικού και Διοικητικού Περιεχομένου/Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων), ήτοι την 01-08-2018, ημέρα Τετάρτη.

Οι αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς με «ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ» ή με courier στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ιονίων Νήσων ταχυδρομική διεύθυνση πλατεία Μέιτλαντ, Ταχ. Κώδικας 28100.(Για το εμπρόθεσμο της αίτησης λαμβάνεται υπόψη είτε ο αριθμός πρωτοκόλλου που έλαβε, εάν υποβλήθηκε στη Γραμματεία της Ακαδημίας, είτε η ημερομηνία της σφραγίδας του Ταχυδρομείου με την ένδειξη ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ εάν εστάλη ταχυδρομικά).

Εφιστάται η προσοχή των υποψηφίων στην ορθή, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, συμπλήρωση της αίτησης. Σε περίπτωση που υποψήφιος διαπιστώσει οποιοδήποτε λάθος ή παράλειψη ή επιθυμεί την τροποποίηση της αίτησής του, οφείλει να υποβάλει νέα αίτηση, εντός της οριζόμενης, με την παρούσα, προθεσμίας.

Δικαιολογητικά που θα προσκομίζονται μετά τη λήξη προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών δεν γίνονται δεκτά. Στην κατά το προηγούμενο εδάφιο απαγόρευση αποδοχής εκπρόθεσμων πιστοποιητικών ή δικαιολογητικών περιλαμβάνονται και αυτά που είναι συμπληρωματικά ή διευκρινιστικά εκείνων που έχουν κατατεθεί εμπροθέσμως.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης, τα υποβληθέντα δικαιολογητικά των προσληφθέντων θα παραμένουν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

Στους υποψηφίους που δεν προσελήφθησαν, τα δικαιολογητικά δύναται να επιστραφούν, κατόπιν σχετικής αίτησης τους, μετά τη λήξη του εκπαιδευτικού έτους για το οποίο είχε υποβληθεί υποψηφιότητα.

Η προκήρυξη