«Σπίτι μου» Αλλαγές στη χορήγηση στεγαστικών δανείων

Με διάταξη του νόμου 5045/2023, επέρχονται αλλαγές στους δικαιούχους και στους όρους χορήγησης των δανείων κατοικίας του προγράμματος «Σπίτι μου»

 

Οι σχετικές διατάξεις αναφέρουν τα εξής:

Νόμος 5045/2023 – ΦΕΚ τεύχος Α 136/29.07.2023
Ενίσχυση του εισοδήματος των μισθωτών, των νέων, της οικογένειας και της εργασίας – Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις

Άρθρο 58
Δικαιούχοι του προγράμματος δανείων «Σπίτι μου» – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 3 ν. 5006/2022

Η περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 5006/2022 (Α’ 239), περί των δικαιούχων του προγράμματος δανείων «Σπίτι μου», τροποποιείται, ώστε να αναφέρεται σε συνολικό ετήσιο εισόδημα ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής του, πραγματικό και τεκμαρτό, και διαμορφώνεται ως εξής:

«α) διαθέτουν συνολικό ετήσιο εισόδημα, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής του, πραγματικό και τεκμαρτό, από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ έως το ποσό που αντιστοιχεί, ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση, στο εισοδηματικό κριτήριο που ορίζεται για τη λήψη επιδόματος θέρμανσης με την απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 1 του άρθρου 79 του ν. 4756/2020 (Α’ 235), και».

Άρθρο 59
Βασικοί όροι του δανείου που χορηγείται στο πλαίσιο του προγράμματος δανείων «Σπίτι μου» – Τροποποίηση παρ. 2, 4 και 5 άρθρου 4 ν. 5006/2022

1. Στην παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 5006/2022 (Α’ 239), περί των βασικών όρων του δανείου που χορηγείται στο πλαίσιο του προγράμματος δανείων «Σπίτι μου», επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

α) η περ. β) αντικαθίσταται ως εξής:

«β) Το ακίνητο που αποκτάται αποτελεί ενιαία αυτοτελή οριζόντια ιδιοκτησία ή μονοκατοικία, και η έκτασή του δεν μπορεί να υπερβαίνει τα εκατόν πενήντα (150) τετραγωνικά μέτρα (τ.μ.). Στα τετραγωνικά μέτρα (τ.μ.) του προηγούμενου εδαφίου δεν προσμετρώνται αυτά που αποτυπώνονται στο συμβόλαιο αγοράς ως παραρτήματα – παρακολουθήματα. Το ακίνητο που αποκτάται βρίσκεται εντός οικιστικής περιοχής, επί οικοδομής, η οποία κατά τον χρόνο της αγοράς, όπως αναγράφεται στο σχετικό συμβόλαιο, έχει παλαιότητα τουλάχιστον δεκαπέντε (15) έτη από τον χρόνο έκδοσης της οικοδομικής άδειας.»,

β) η περ. γ) τροποποιείται, ώστε να αναφέρεται στη συμμετοχή στη δανειακή σύμβαση, και όχι στην οικονομική συμβολή στο χορηγούμενο δάνειο, και διαμορφώνεται ως εξής:
«γ) Το ακίνητο αποκτάται κατά πλήρη κυριότητα από τον αγοραστή ή τους αγοραστές, αν πρόκειται για συζύγους ή για μέρη συμφώνου συμβίωσης, με κατανομή του ποσοστού κυριότητας μεταξύ τους ανάλογη με τη συμμετοχή καθενός από αυτούς στη δανειακή σύμβαση.»,

γ) στην περ. ζ) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: γα) το τρίτο εδάφιο τροποποιείται, ώστε να αναφέρεται στην αρχική χρηματοδότηση της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) και να προσδιορίζεται ότι αυτή ανέρχεται στα τριακόσια εβδομήντα πέντε εκατομμύρια (375.000.000) ευρώ, γβ) προστίθεται τέταρτο εδάφιο, και η περ. ζ) διαμορφώνεται ως εξής:
«ζ) Το δάνειο χρηματοδοτείται κατά εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.). Για το ποσοστό του δανείου που χρηματοδοτείται από τη Δ.ΥΠ.Α. δεν οφείλεται τόκος. Το ύψος της αρχικής χρηματοδότησης της Δ.ΥΠ.Α. για τα δάνεια του παρόντος ανέρχεται στα τριακόσια εβδομήντα πέντε εκατομμύρια (375.000.000) ευρώ. Με τη δέσμευση του ποσού του προηγούμενου εδαφίου, το ύψος της χρηματοδότησης της Δ.ΥΠ.Α. για τα δάνεια του παρόντος διπλασιάζεται.».

2. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 5006/2022, προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Κατά τη διάρκεια του δανείου απαγορεύεται και είναι αυτοδικαίως άκυρη οποιαδήποτε εμπράγματη σύμβαση που έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή την επιβάρυνση του αποκτώμενου ακινήτου, πλην αυτής που απαιτείται για παροχή εξασφάλισης για το δάνειο, εκτός αν συναινούν η Δ.ΥΠ.Α. και το πιστωτικό ίδρυμα που χορηγεί το δάνειο. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του δανείου απαγορεύεται και είναι αυτοδικαίως άκυρη η εκμίσθωση του αποκτώμενου ακινήτου, εκτός αν συναινεί η αρμόδια Επιτροπή που συγκροτείται για τον συντονισμό της υλοποίησης και την επίτευξη των στόχων του προγράμματος.».

3. Η παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 5006/2022 αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Η Δ.ΥΠ.Α. δύναται να αναθέτει τη διαχείριση του συνόλου ή μέρους του προγράμματος «Σπίτι μου» στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε (Ε.Α.Τ. Α.Ε.). Στην περίπτωση αυτή, σύμφωνα με την πορεία υλοποίησης του προγράμματος, η Δ.ΥΠ.Α μεταφέρει τα ποσά της δημόσιας συνεισφοράς των δανείων σε τραπεζικούς λογαριασμούς στην Τράπεζα της Ελλάδος υπό τη διαχείριση της Ε.Α.Τ. Α.Ε για το πρόγραμμα «Σπίτι μου», τα οποία μεταφέρονται στη συνέχεια σε αντίστοιχους λογαριασμούς στα πιστωτικά ιδρύματα και λογίζονται μέχρι την πληρωμή των δικαιούχων ως ταμειακά διαθέσιμα της Δ.ΥΠ.Α. Για την πληρωμή στους δικαιούχους των ποσών της δημόσιας συνεισφοράς και των επιδοτούμενων τόκων του προγράμματος εκδίδονται από τη Δ.ΥΠ.Α. χρηματικά εντάλματα πληρωμής και εκταμιεύονται τα αντίστοιχα ποσά από τους λογαριασμούς του προγράμματος που τηρούνται στα πιστωτικά ιδρύματα, προς τους λογαριασμούς των δικαιούχων των δανείων. Τίτλος είσπραξης εκδίδεται από τη Δ.Υ.Π.Α κατά την απόδοση από τα πιστωτικά ιδρύματα στους λογαριασμούς επιστροφών που τηρούνται σε αυτά, των ποσών που αφορούν στη δημόσια συνεισφορά του προγράμματος.».

4. Συναλλαγές που τυχόν έχουν πραγματοποιηθεί, μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, για τη μεταφορά κεφαλαίων στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος, θεωρούνται νόμιμες και ισχυρές.

Άρθρο 60
Εξουσιοδοτική διάταξη για τη λειτουργία του προγράμματος δανείων «Σπίτι μου» – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 45 ν. 5006/2022

Στην παρ. 1 του άρθρου 45 του ν. 5006/2022 (Α’ 239), περί της νομοθετικής εξουσιοδότησης για τη ρύθμιση κάθε θέματος σχετικού με τη λειτουργία του προγράμματος δανείων «Σπίτι μου», επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) το εισαγωγικό εδάφιο τροποποιείται, ως προς τα εξουσιοδοτούμενα όργανα και ως προς το αντικείμενο της εξουσιοδότησης, β) στην περ. β) προστίθεται αναφορά στους ειδικότερους όρους ως προς την πλήρωση των εισοδηματικών κριτηρίων, καθώς και σε ζητήματα σχετικά με την επιδότηση επιτοκίου, και η παρ. 1 του άρθρου 45, μετά από λεκτικές προσαρμογές, διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Οικονομικών και Ανάπτυξης ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια και ειδικότερο θέμα σχετικά με τη λειτουργία και υλοποίηση του προγράμματος «Σπίτι μου» του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Β’ και, ιδίως:

α) η διαδικασία υποβολής και έγκρισης αιτήσεων των δικαιούχων για συμμετοχή στο πρόγραμμα, η διαδικασία παροχής πληροφοριών και συνδρομής από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) προς τους αιτούντες, και οι δέουσες απαιτήσεις πληροφόρησης, οι οποίες περιλαμβάνουν, τουλάχιστον, έγκαιρη ενημέρωση για τα κύρια χαρακτηριστικά, τους κινδύνους και το κόστος τέτοιων συμβάσεων πίστωσης στο προσυμβατικό στάδιο, όπως και το θεσμικό πλαίσιο για τη διαφήμιση τέτοιων συμβάσεων πίστωσης, ώστε να διασφαλίζεται ότι η διαφήμιση είναι ακριβής, σαφής και μη παραπλανητική,

β) οι ειδικότεροι όροι αναφορικά με την πλήρωση των εισοδηματικών κριτηρίων, ζητήματα σχετικά με την επιδότηση επιτοκίου, τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται από τους αιτούντες, ιδίως, για την απόδειξη συνδρομής του εισοδηματικού κριτηρίου και την έλλειψη άλλης κατοικίας κατάλληλης για τη στέγασή τους, καθώς και η διαδικασία ελέγχου και επαλήθευσης των δικαιολογητικών,

γ) η διαδικασία νομικού ελέγχου και έγκρισης του φακέλου από το πιστωτικό ίδρυμα που χορηγεί το δάνειο, το κόστος της διαδικασίας και η κάλυψη αυτού,

δ) η διαδικασία κάλυψης της συμμετοχής της Δ.ΥΠ.Α. στο δάνειο,

ε) οι συνέπειες και η διαχείριση του δανείου σε περίπτωση υπερημερίας ως προς την αποπληρωμή του, στ) οι όροι και οι προϋποθέσεις για συνεργασία της Δ.ΥΠ.Α. με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε. για την υλοποίηση όλου ή μέρους του προγράμματος, και

ζ) η διαδικασία διάθεσης των αναγκαίων κεφαλαίων στα πιστωτικά ιδρύματα, το άνοιγμα και η τήρηση ειδικών τραπεζικών λογαριασμών για τη διακίνηση των εν λόγω κεφαλαίων και η παροχή κάθε αναγκαίας εντολής, εξουσιοδότησης και πληρεξουσιότητας για τη διενέργεια αναλήψεων, καταθέσεων, χρεώσεων, πιστώσεων και μεταφορών από και προς τους λογαριασμούς αυτούς.»

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)  (https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης