Θέματα Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα

Αριθμ. απόφ. 130/2/18−11−2014 – ΦΕΚ B 3225 – 02.12.2014

Ρύθμιση Θεμάτων Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου Ηλεκτρονικών Τεχνικών – Ψυχαγωγικών Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ
αποφασίζουμε:

Τη Ρύθμιση Θεμάτων Διεξαγωγής και Ελέγχου Ηλεκτρονικών Τεχνικών − Ψυχαγωγικών Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα,