Τρόπος κατάθεσης αιτημάτων Ελληνικής ιθαγένειας

Τρόπος κατάθεσης αιτημάτων καθορισμού ελληνικής ιθαγένειας κατ’ εφαρμογή του άρθρου 25 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (Ν.3284/2004)

Στον ισχύοντα Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας δεν υφίσταται διάταξη, η οποία να καθορίζει ρητά τον τρόπο κατάθεσης αιτήματος καθορισμού της ελληνικής ιθαγένειας κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 25 του ΚΕΙ.

Δεδομένου όμως ότι α) η κτήση της ελληνικής ιθαγένειας άπτεται ζητημάτων ιδιαιτέρως σημαντικών για το δημόσιο συμφέρον και τη λειτουργία του κράτους και του πολιτεύματος και β) οι πράξεις με τις οποίες διαπιστώνεται η ελληνική ιθαγένεια είναι δημιουργικές περαιτέρω δικαιωμάτων, νομικών σχέσεων και καταστάσεων των ενδιαφερομένων και των μελών της οικογένειάς τους (ιθαγένεια τέκνων, στρατολογικές και άλλες υποχρεώσεις, εκλογικά δικαιώματα, κ.ο.κ.) και γ) ειδικότερα η εξέταση των αιτημάτων καθορισμού της ελληνικής ιθαγένειας δεν περιλαμβάνει κάποιο στάδιο στο οποίο απαιτείται εκ του νόμου η αυτοπρόσωπη παρουσία του αιτούντος (πχ ενώπιον κάποιας Ειδικής Επιτροπής ή Επιτροπής Πολιτογράφησης), θεωρείται σκόπιμο να διευκολύνεται η κατάθεση των εν λόγω αιτημάτων και να εξασφαλίζονται οι βασικοί κανόνες ασφάλειας δικαίου.Κατά συνέπεια σας γνωρίζουμε ότι ένα αίτημα καθορισμού της ελληνικής ιθαγένειας δύναται να κατατεθεί ως εξής:

Δικηγορικό γραφείο
«Ιωάννης Γκούσκος και Παναγιώτα Μανούσου»

Ιθαγένεια – Άδεια Διαμονής – Άδεια εργασίας
Τηλ. 2103605246 – 2103302735  Κινητό: 6944897572
e-mail: [email protected] – [email protected]