Απαγόρευση κυνηγίου στην περιοχή Δήμου Βιάννου

Αριθμ. 2188 – ΦΕΚ B 2151 – 07.10.2015
Απαγόρευση κυνηγίου στην περιοχή Δήμου Βιάννου μέχρι 31η Μαρτίου 2020 και σε έκταση 19.350 στρεμμάτων.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
αποφασίζουμε:
Την απαγόρευση κυνηγίου μέχρι 31η Μαρτίου 2020 σε έκταση 19.350 στρεμμάτων στην περιοχή του Δήμου Βιάννου. Η έκταση των 19.350 στρεμμάτων έχει αποτυπωθεί σε χάρτη κλίμακας 1:35.000. Τα όρια της έκτασης έχουν αποτυπωθεί με βάση το υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη κλίμακας 1:5.000 και είναι σχετικά ακριβή.