Υπολογισμός δόσεων κατά την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΔΑ: 79ΘΤΗ-1ΗΑ
Αθήνα 5 Μαΐου 2015
ΠΟΛ: 1099

ΘΕΜΑ: Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με τον υπολογισμό των δόσεων κατά την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013.