Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ
FAX
E-MAIL
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 47-49
Τ.Κ. 10564 ΑΘΗΝΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
210 3710099
210 3710097
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ
210 3710059
210 3710019
210 3710029
210 3710039
210 3710049
210 3710069
210 3710079
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
210 3710098
210 3710099
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
210 3710091
210 3710137
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Α΄ΤΜΗΜΑ
Β΄ΤΜΗΜΑ
Γ΄ΤΜΗΜΑ
Δ΄ΤΜΗΜΑ
Ε΄ΤΜΗΜΑ
ΣΤ΄ΤΜΗΜΑ
210 3710092
210 3710093
210 3710011-014
210 3710021-024
210 3710031-034
210 3710041-044
210 3710051-054
210 3710061-064
210 3710017
210 3710027
210 3710037
210 3710047
210 3710057
210 3710067
ΚΑΘΑΡΟΓΡΑΦΗ
210 3710301-303
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
210 3710111-112
210 3710117
ΚΑΤΑΘΕΣΗ
210 3710113-114
ΑΡΧΕΙΟ
210 3710131-133
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ
210 3710312-315
210 3710907
210 3231154