Πρόσληψη δικηγόρου με έμμισθη εντολή στον δήμο Ιεράπετρας

Πρόσληψη δικηγόρου με έμμισθη εντολή στον δήμο Ιεράπετρας

Πλήρωση με επιλογή μιας (1) θέσης Δικηγόρου με πάγια αντιμισθία και σχέση έμμισθης εντολής, στο Δήμο ΙεράπετραςΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ (1) ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ

Την πλήρωση με επιλογή μιας (1) θέσης Δικηγόρου παρ’ Εφέταις, μέλους του Δικηγορικού Συλλόγου Λασιθίου, με πάγια αντιμισθία και σχέση έμμισθης εντολής, στο Δήμο Ιεράπετρας.

Ο Δικηγόρος που θα προσληφθεί θα καταλάβει κενή οργανική θέση , κατηγορίας ειδικών θέσεων του Δήμου Ιεράπετρας και θα ακολουθεί την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία υπηρεσιακή εξέλιξη.

Ο απασχολούμενος κατά τα ανωτέρω δικηγόρος υποχρεούται σε παροχή υπηρεσίας, στο κατάστημα του Δήμου Ιεράπετρας, για χρόνο που ανταποκρίνεται στις εκάστοτε υπηρεσιακές συνθήκες , εφόσον δεν συντρέχει ανάγκη παράστασης ενώπιων δικαστικών και διοικητικών αρχών.

Ο προσληφθείς θα αμείβεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ 10 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α/16 12 2015)

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ο υποψήφιος πρέπει να πληροί τις κάτωθι προϋποθέσεις:

α) Να είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Λασιθίου με δικαίωμα παράστασης στο Εφετείο,

β) Να είναι κάτοχος πτυχίου Νομικής Σχολής της χώρας ή αναγνωρισμένης ισότιμης σχολής της αλλοδαπής

γ) Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές, να μην είναι ανυπότακτοι και να μην έχουν καταδικαστεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση,

δ) Να μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή να μην τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση,

ε) Να είναι υγιείς και αρτιμελείς (σε βαθμό που να μην εμποδίζεται η άσκηση των καθηκόντων τους),

στ) Να μην έχουν κώλυμα κατά τις διατάξεις του Ν.1256/82 και του Κώδικα Δικηγόρων.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του υποψήφιου θεωρημένη από Δημόσια Αρχή είτε να αποστείλουν με συστημένη επιστολή τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 8:00 π.μ μέχρι 14:00 μμ, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επομένη της δημοσίευσης περίληψης της παρούσας προκήρυξης στην εφημερίδα ΑΝΑΤΟΛΗ (δεν εκδίδεται εφημερίδα στην έδρα του Δικηγορικού Συλλόγου), ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ για την πρόσληψή τους στο Δήμο Ιεράπετρας (Διεύθυνση: Δημοκρατίας 31 ΤΚ 72200, Ιεράπετρα Κρήτης) και ειδικότερα στο Γραφείο Προσωπικού (αρμόδιοι υπάλληλοι Πανακομιχελάκης Γεώργιος , Λιαπάκη Εμμανουέλα τηλ.2842340362-3, η οποία πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ να συνοδεύεται από τα αναφερόμενα δικαιολογητικά ( με αναλυτική καταγραφή αυτών στην αίτηση)

Η προκήρυξη